ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 32/2020/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn uống cứ Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địapmùi hương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ cùng Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa pmùi hương ngày 22 mon 1một năm 2019;

Căn cứ Luật Cán cỗ, công chức ngày 13 mon 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Luật Cán cỗ, công chứcvà Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cđọng Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của nhà nước về chức danh, con số, một số trong những chế độ, chế độ so với cán cỗ, công chức làm việc làng, phường, thị xã và đông đảo ngườivận động ko siêng trách nghỉ ngơi cấp cho xã;

Căn cứ đọng Nghị định số 34/2019/NĐ-CPhường ngày 24 tháng tư năm 2019 của Chínhphủ sửa thay đổi, bổ sung một trong những giải pháp về cán bộ, công chức cấp cho xã với fan hoạtđộng không chuyên trách rưới nghỉ ngơi cấp cho làng mạc, sống làng mạc, tổ dân phố;

Cnạp năng lượng cđọng Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 mon 11 năm 2019 của Sở Nội vụ hướng dẫn một sốkhí cụ về cán cỗ, công chức cấp cho xóm cùng tín đồ vận động không chuyên trách sinh sống cấpxóm, sinh hoạt xã, tổ dân phố;

Theo kiến nghị của Trưởng Ban Tổ chức- Nội vụ thức giấc.

Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân tỉnh hà giang

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy địnhcon số cán bộ, công chức xóm, phường, thị trấn bên trên địa bàn tỉnh Hà Giang theonhiều loại đơn vị hành chủ yếu cung cấp làng, như sau:

1. Xã, phường, thị xã các loại I về tối đa22 cán cỗ, công chức.

2. Xã, phường, thị trấn một số loại II tốinhiều trăng tròn cán cỗ, công chức.

3. Xã, phường, thị trấn loại III tốinhiều 18 cán cỗ, công chức.

(Cóphú lục chi tiết kèm theo)

4. Số lượng cán cỗ, công chức cấp cho xãnguyên lý trên khoản 1, khoản 2, khoản 3 Vấn đề này vẫn bao gồm cả cán bộ, công chứcđược luân chuyển, điều hễ, biệt phái về cung cấp làng. Riêng ngôi trường hòa hợp luân chuyểnvề phụ trách phục vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xóm thì thực hiện theo Nghịđịnh số 08/2016/NĐ-CPhường. ngày 25 mon 0một năm 2016 của Chính phủ về con số PhóChủ tịch Ủy ban quần chúng và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãinhiệm, điều động, không bổ nhiệm member Ủy ban dân chúng.

Xem thêm: Địa Chỉ Thuê Xe Máy Tại Phan Rang Ninh Thuận Giá Rẻ Tốt Nhất

Điều 2. Quy địnhkiêm nhiệm chức vụ cán cỗ cung cấp xã

1. Bí thỏng Đảng ủy hoặc Phó Bí tlỗi Đảngủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cung cấp xã.

2. Cán cỗ cấp cho buôn bản kiêm nhiệm chức danhcán bộ, công chức cấp làng thì con số cán bộ, công chức mức sử dụng trên Điều 1 Quyếtđịnh này giảm đi tương ứng và được hưởng phụ cấp cho kiêm nhiệm theo vẻ ngoài tạiĐiều 11 Thông tứ số 13/2019/TT-BNV ngày 06 mon 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướngdẫn một vài chế độ về cán bộ, công chức cấp cho xóm với bạn chuyển động không chuyêntrách sống cung cấp xã, ở làng, tổ dân phố.

Điều 3. Tổ chứctriển khai và hiệu lực hiện hành thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từngày 15 tháng 1hai năm 20đôi mươi với thay thế sửa chữa Quyết định số 12/2017/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 19 mon 6 năm 2017 của Ủy ban quần chúng thức giấc chế độ số lượngcán cỗ, công chức làng, phường, thị xã bên trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số09/2018/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 10 tháng tư năm 2018 của Ủy ban nhândân tỉnh giấc về vấn đề huỷ bỏ một trong những văn bản tại những Prúc lục đi cùng Quyết định số12/2017/QĐ-UBND ngày 19 mon 6 năm 2017.

3. Chánh Vnạp năng lượng phòng Ủy ban dân chúng thức giấc,Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Thủ trưởng những Slàm việc, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủyban quần chúng. # những thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thôn, phường, thịtrấn và các tổ chức triển khai, cá nhân gồm tương quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Nội vụ; - Cục khám nghiệm văn uống phiên bản QPPL - Sở Tư pháp; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang; - Chủ tịch, những Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; - Văn uống phòng Đoàn ĐBchính phủ quốc hội cùng HĐND tỉnh; - Văn uống chống Ủy Ban Nhân Dân tỉnh: LĐVP.., CVNCTH, Trung chổ chính giữa TT-CB (đăng CB, Cổng TTĐT tỉnh); - Các slàm việc, cơ quan ngang ssinh sống ở trong tỉnh; - Các tổ chức bao gồm trị - làng hội cấp cho tỉnh; - TTr. Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các huyện, thành phố; - Hệ thống VNPT ioffice; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn uống Sơn

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG(Ban hành hẳn nhiên Quyết định số: 32/2020/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 25 tháng 1một năm 2020của Ủy Ban Nhân Dân thức giấc Hà Giang)