Tụng kinh sám hối tại gia

Tin tứcPhật họcĐời SốngVăn uống HóaGiáo dụcGóc nhìnSự kiệnHoằng phápSức khỏeThiết kế Phật giáo Toggle navigation
*

Nghi thức sám hối dành cho Phật tử những giới có tác dụng lễ sám ân hận vào ngày rằm với mùng 1 tại tứ gia.

Bạn đang xem: Tụng kinh sám hối tại gia

*

NGHI THỨC SÁM HỐI

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI(Thắp đèn đốt hương trầm dứt, đứng ngay lập tức nlắp lẹo tay nhằm ngang ngực mật niệm)TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:Án lam xóa ha. (3 lần)TÌNH TAM-NGHIỆP.. CHƠN-NGÔN:Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)HỒNG DANH SÁM-HỐI(Sám-ân hận là khiến cho ba nghiệp được thanh-tịnh)(Tất cả những quỳ thẳng và chắp tay, vị chủ lễ núm tía cây hương thơm chuyển ngang trán với gọi bài xích cúng mùi hương nlỗi sau):Nguyện demo diệu hương thơm vân,Biến mãn thập pmùi hương giới,Cúng-nhịn nhường nhứt-cầm Phật,Tôn pháp clỗi Bồ tát,Vô biên Thanh văn chúng,Cập nhứt nắm Thánh-Hiền,Dulặng khởi quang đãng minh đài,Xứng tánh tác Phật-sự,Phổ huân chỏng chúng-sanh,Giai phát Bồ-Ðề vai trung phong,Viễn-ly chỏng vọng-nghiệp,Viên-thành vô-thượng đạo.

Xem thêm: Báo Điện Tử, Danh Sách Báo Điện Tử Việt Nam, Báo Điện Tử, Danh Sách Các Trang Báo Điện Tử

KỆ TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢOPháp vương vãi vô-thượng tônTam-giới vô luân thấtThiên nhơn chi Ðạo-sưTứ-sinh chi từ-phụƯ nhứt niệm quy-yNăng khử tam-kỳ nghiệpXưng dương nhược tán-thánỨc kiếp mạc năng tận.(Ðứng dậy cnóng hướng lên lư rồi lẹo tay đứng thẳng và niệm lớn):QUÁN TƯỞNGNăng lễ, slàm việc lễ tánh không tịch,Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,Ngã demo đạo tràng như Ðế-châu,Thập pmùi hương chư Phật hình họa hiện tại trung,Ngã thân ảnh hiện nay chỏng Phật tiền,Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (1 xá)- Chí trung tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, phát triển thành pháp-giới, vượt, hiện, vị-lai thập-phương chỏng Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)- Chí trung tâm đhình họa lễ: Nam-tế bào Ta-bà Giáo-nhà, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Long-Hoa Giáo-chủ đương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)- Chí tâm đhình họa lễ: Nam-tế bào Tây-phương thơm Cực-lạc thế-giới Ðại-tự Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy)(Ðồng đứng ngay thật lẹo tay đọc bài)TÁN DƯƠNG CHIDương-chi tịnh tdiệt,Biến trặc tam-thiên,Tánh ko bát-đức lợi nhơn thiên,Pháp-giới quảng tăng diên...Diệt tội tiêu khiên,Hỏa diệm hóa Hồng-liên.Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát. (3 lần)CHÚ ÐẠI-BI(Hoặc bớt crúc Ðại-bi cũng được)Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại-bi vai trung phong đà-la-ni.Nam-mô hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ da.Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước chén ra domain authority, Bồ-đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da, án, tát bàn ra pphân tử duệ số đát na đát lan.Nam-tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rxe hơi rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha.Nam-tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ domain authority.Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)KHAI KINH KỆVô thượng thậm rạm vi diệu pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã klặng kiến văn đắc tchúng ta trì,Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.Nam-mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ-Tát. (3 lần)HỒNG-DANH BỬU-SÁMÐại-trường đoản cú đại-bi mẫn chúng-sinh,Ðại-hỉ đại-xả tế hàm-thức,Tướng-hảo quang-minch dĩ tự nghiêm,Chúng đẳng chí vai trung phong quy mạng lễ. O (1)Nam-tế bào quy-y Kim-Cang Thượng sư. O (2)Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. O (3)Ngã kim phạt trọng điểm, bất vị từ cầu Nhơn-Thiên phước báo, Thanh khô Vnạp năng lượng, Duyên-Giác, nãi chí Quyền-thừa chỏng vị Bồ-tát, quy y về tối thượng thừa, phát bồ-đề trọng tâm, nguyện dữ pháp-giới chúng-sanh nhứt thời đồng đắc A-Nậu-Ða-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Ðề. O (4) Nam-mô quy-y thập-phương thơm tận hư-không giới nhứt thiết chỏng Phật. O (5) Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết Tôn Pháp. O (6) Nam-mô quy-y thập-phương thơm tận hư-ko giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. O (7) Nam-tế bào Như-Lai, Ưng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Ðiều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn. O (8) Nam-tế bào Phổ-Quang Phật. O (9) Nam-tế bào Phổ-Minc Phật. O (10) Nam-tế bào Phổ-Tịnh Phật. O (11)<1> Nam-mô Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương Phật. O (12) Nam-mô Chiên-Ðàn Quang Phật. O (13) Nam-tế bào Ma-Ni-Tràng Phật. O (14) Nam-tế bào Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật. O (15) Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian Nhạo-Kiến-Thượng-Ðại Tinh-Tấn Phật. O (16) Nam-tế bào Ma-Ni-Tràng-Ðăng-Quang Phật. O (17) Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật. O (18) Nam-mô Huệ-Ðức-Quang-Minch Phật. O (19) Nam-tế bào Kim-Cang Lao-Cường-Phổ-Tán-Kim-Quang Phật. O (20) Nam-mô Ðại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh Phật. O (21) Nam-mô Ðại-Bi-Quang Phật. O (22) Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật. O (23) Nam-tế bào Từ-Tạng Phật. O (24) Nam-tế bào Chiên-Ðàn Khốt Trang-Nghiêm-Thắng Phật. O (25) Nam-tế bào Hiền-Thiện-Thủ Phật. O (26) Nam-tế bào Thiện-Ý Phật. O (27) Nam-mô Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật. O (28) Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật. O (29) Nam-tế bào Bảo-Cái-Chiếu Không Tự-Tại Lực Vương Phật. O (30) Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. O (31) Nam-tế bào Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương Phật. O (32) Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật. O (33) Nam-mô Bất-Ðộng-Trí Quang Phật. O (34) Nam-mô Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật. O (35) Nam-mô Tài Quang-Minh Phật. O (36) Nam-tế bào Trí-Huệ-Thắng Phật. O (37) Nam-tế bào Di-Lặc-Tiên Quang Phật. O (38) Nam-mô Thiện-Tịch-Nguyệt-AÂm Diệu-Tôn Trí-Vương Phật. O (39) Nam-tế bào Thế-Tịnh-Quang Phật. O (40) Nam-tế bào Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật. O (41) Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật. O (42) Nam-tế bào Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật. O (43) Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật. O (44) Nam-mô Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật. O (45) Nam-tế bào Diệu-AÂm-Thắng Phật. O (46) Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật. O (47) Nam-tế bào Quan-Thế-Ðăng Phật. O (48) Nam-tế bào Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật. O (49) Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật. O (50) Nam-mô Tu-Di Quang Phật. O (51) Nam-tế bào Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật. O (52) Nam-tế bào Ưu-Ðàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật. O (53) Nam-mô Ðại-Huệ-Lực-Vương Phật. O (54) Nam-tế bào A-Súc-Tỳ-Hoan-Hỉ-Quang Phật. O (55) Nam-mô Vô-Lượng-AÂm-Thinh-Vương Phật. O (56) Nam-mô Tài-Quang Phật. O (57) Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật. O (58) Nam-tế bào Sơn-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật. O (59) Nam-mô Ðại-Thông-Quang Phật. O (60) Nam-tế bào Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật. O (61) Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (62) Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoại Phật. O (63) Nam-mô Bảo-Quang Phật. O (64) Nam-tế bào Long-Tôn-Vương Phật. O (65) Nam-tế bào Tinh-Tấn-Quân Phật. O (66) Nam-mô Tinh-Tấn-Hỷ Phật. O (67) Nam-mô Bảo-Hỏa Phật. O (68) Nam-tế bào Bảo-Nguyệt-Quang Phật. O (69) Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật. O (70) Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật. O (71) Nam-tế bào Vô-Cấu Phật. O (72) Nam-mô Ly-Cấu Phật. O (73) Nam-tế bào Dõng-Thí Phật. O (74) Nam-mô Thanh-Tịnh Phật. O (75) Nam-tế bào Thanh-Tịnh Thí Phật. O (76) Nam-tế bào Ta-Lưu-Na Phật. O (77) Nam-mô Thủy-Thiên Phật. O (78) Nam-tế bào Kiên-Ðức Phật. O (79) Nam-mô Chiên-Ðàn Công-Ðức Phật. O (80) Nam-tế bào Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật. O (81) Nam-mô Quang-Ðức Phật. O (82) Nam-mô Vô-Ưu-Ðức Phật. O (83) Nam-mô Na-La-Diên Phật. O (84) Nam-mô Công-Ðức-Hoa Phật. O (85) Nam-tế bào Liên-Hoa-Quang-Du-Hí Thần-Thông Phật. O (86) Nam-mô Tài-Công-Ðức Phật. O (87) Nam-mô Ðức Niệm Phật. O (88) Nam-tế bào Thiện nay Danh-Xưng Công-Ðức Phật. O (89) Nam-tế bào Hồng-Diệm-Ðế-Tràng-Vương Phật. O (90) Nam-tế bào Thiện-Du-Sở Công-Ðức Phật. O (91) Nam-tế bào Ðấu-Chiến-Thắng Phật. O (92) Nam-mô Thiện-Du-Sở Phật. O (93) Nam-tế bào Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-Ðức Phật. O (94) Nam-mô Bảo-Hoa Du-Sở Phật. O (95) Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật. O (96) Nam-mô Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Ðà Phật. O (97) Như thị đẳng, nhứt thiết thế-giới, chư Phật Thế-Tôn, thường-trụ tại cố gắng, thị clỗi Thế-Tôn đương tự niệm ngã! Nhược té demo sanh, nhược bửa chi phí sanh, tùng vô-thỉ sanh-tử dĩ lai, ssinh sống tác bọn chúng tội, nhược từ tác, nhược giáo tha tác, con kiến tác tùy-hỉ. Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ đọng pmùi hương tăng đồ gia dụng, nhược trường đoản cú thủ, nhược giáo tha thủ, con kiến thủ tùy-hỉ. Ngũ vô-con gián tội, nhược từ bỏ tác, nhược giáo tha tác, con kiến tác tùy-hỉ. Thập bất thiện tại đạo, nhược từ bỏ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ. Ssinh sống tác tội-cphía, hoặc hữu prúc tàng, hoặc bất phụ tàng, ưng đọa địa-ngục tù, ngạ-quỉ súc-sinh, clỗi dư mãnh thú, biên-địa, hạ tiện thể, cập miệt lệ-xa, như thị đẳng xđọng, slàm việc tác tội-chướng, kyên giai sám-hối. O (98) Kim chỏng Phật Thế-Tôn, đương chứng tri ngã, đương triệu chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, xẻ phục ư clỗi Phật Thế-Tôn chi phí, tác như thị ngôn: nhược bửa test sanh, nhược ngã dư sanh, tằng hành bố-thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc-sinh, nhứt đoàn đưa ra từ, hoặc tu tịnh-hạnh, cài thiện-căn uống, thành-tựu chúng-sinh, cài đặt thiện-cnạp năng lượng, tu-hạnh bồ-đề, download thiện-cnạp năng lượng, cập vô thượng trí, download thiện-căn, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai vớ hồi-hướng A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề; Nlỗi quá-khứ đọng, vị-lai, hiện-tại clỗi Phật ssống tác hồi-hướng, vấp ngã diệc nlỗi thị hồi-phía, chúng tội giai sám-ân hận, chư phước tận tùy-hỉ, cập thỉnh Phật công-đức, nguyện thành vô-thượng trí. Khđọng, lai, hiện-tại Phật, ư chúng-sanh tối-chiến hạ, vô-lượng công-đức hải, ngã kim qui-mạng lễ. O (99) Sngơi nghỉ hữu thập-phương thơm thế-giới trung,Tam cụ nhứt thiết nrộng Sư-Tử,Ngã dĩ thanh-tịnh thân, ngữ, ýNhứt thiết vươn lên là lễ tận vô dư,Phổ-Hiền hạnh nguyện oai-thần lực,Phổ hiện tại nhứt thiết Như-Lai tiền,Nhứt thân phục hiện sát-è cổ thân,Nhứt nhứt đổi thay lễ sát-trằn Phật. O (100)Ư nhứt nai lưng trung è cổ số Phật,Các xử Bồ-tát chúng hội trung,Vô tận pháp-giới trằn diệc nhiên,Thâm tín clỗi Phật giai sung mãn.Các dĩ nhứt thiết âm thinc hảiPhổ xuất vô vàn diệu ngữ điệu,Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,Tán Phật thậm thâm nám công-đức hải. O (101)Dĩ chư về tối chiến hạ diệu hoa manKỷ-nhạc vật hương cập tán-cáiNlỗi thị tối-chiến thắng chỉnh tề vậy,Ngã dĩ cúng-dường chư Như-Lai,Tối-chiến thắng y-phục tối-win hương,Mạc mùi hương, thiêu hương thơm dữ đăng chúc,Nhứt nhứt giai nlỗi diệu-cao tụ,Ngã tất cúng-nhường clỗi Như-Lai,Ngã dĩ quảng đại thắng giải trọng tâm,Thâm tín nhứt thiết tam nạm Phật,Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,Phổ biến đổi cúng-nhường nhịn chư Như-Lai. O (102)Ngã tích sngơi nghỉ chế tạo ra clỗi thâm nho,Giai vì chưng vô thỉ tsay đắm, Sảnh, ham mê,Tùng thân ngữ ý bỏ ra snghỉ ngơi sanh,Nhứt thiết ngã kyên giai sám-ân hận. O (103)Thập pmùi hương nhứt thiết chư chúng-sinh,Nhị thừa hữu-học cập vô-học tập,Nhứt thiết Như-Lai dữ Bồ-tát,Ssinh sống hữu công-đức giai tùy-hỉ. O (104)Thập pmùi hương mua thế-gian đăng,Tối-sơ thành-tựu Bồ-đề đưa,Ngã kyên ổn nhứt thiết giai khuyến thỉnh,Chuyển ư vô-thượng diệu pháp-luân. O (105)Chư Phật nhược dục thị Niết-bàn,Ngã vớ chí-thành nhi khuyến thỉnh,Duy nguyện cửu trụ sát-trằn kiếp,Lợi lạc nhứt thiết chỏng chúng sinh. O (106)Sở hữu lễ tán cúng-nhường nhịn phước,Thỉnh Phật trụ cầm gửi pháp-luân,Tùy-hỉ, sám-ăn năn chỏng thiện-căn,Hồi phía chúng-sinh cập Phật đạo. O (107)Nguyện tương dĩ test chiến thắng công-đức,Hồi-hướng vô-thượng chơn pháp-giới,Tánh tướng mạo Phật, Pháp cập Tăng-già,Nhị đế dung thông tam-muội ấn,Như thị vô-lượng công-đức hãi,Ngã kyên ổn giai vớ tận hồi-phía,Sở hữu chúng-sanh thân, khẩu, ý,Kiến hoặc bầy báng té pháp đẳng,Nlỗi thị nhứt thiết clỗi nghiệp-chướngTất giai tiêu-diệt tận vô dư,Niệm niệm trí châu ư pháp-giới,Quảng độ chúng-sinh giai bất thối hận,Nãi chí hư-ko thế-giới tận,Chúng-sinh cập nghiệp phiền-não tận,Nlỗi thị tứ đọng pháp quảng vô-biên,Nguyện kyên ổn hồi-hướng diệc như-thị. O (108)Nam-tế bào Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát. (3 lần)MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM KINHQuán-tự-trên Bồ-tát, hành rạm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu loài kiến ngũ-uẩn giai không, độ tốt nhất thiết khổ ách.Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, ko bất dị sắc, nhan sắc tức thị ko, ko tức thị sắc đẹp, tchúng ta, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.Xá-Lợi-Tử ! Thị chỏng Pháp ko tướng mạo, bất sinh, bất tử, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất bớt. Thị nỗ lực ko trung, vô sắc, vô tchúng ta, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô dung nhan, thinch, mùi hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minch diệc, vô vô-minch tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, khử, đạo; vô trí diệc vô đắc.Dĩ vô snghỉ ngơi đắc thế, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-nhiều thế, chổ chính giữa vô quái-ngại; vô quái-ngại chũm, vô hữu khủng-cha, viễn ly điên-hòn đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết-bàn. Tam-nuốm chỏng Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa vắt, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều, thị đại-thần chú, thị đại minch chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, crộng thiệt bất lỗi.Cố tngày tiết Bát-nhã-ba-la-mật-nhiều chụ, tức ttiết chú viết:Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔNNam-tế bào a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị nhiều vớ đam bà tỳ,A di rị nhiều tì ca lan đế,A di rị nhiều, tì ca lan nhiều,Dà di nị dà dà mãng cầu,Chỉ đa ca lệ ta bà ha.TÁN PHẬTA-Di-Ðà Phật thân kim sắc,Tướng hảo quang-minch vô đẳng-luân,Bạch hào uyển-đưa ngũ tu-di,Cám mục trừng tkhô cứng tứ đại hải,Quang trung hóa Phật vô vàn ức,Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,Tứ đọng thập chén nguyện độ chúng-sinh,Cửu phẩm hàm linch đăng bỉ ngạn.Nam-tế bào Tây-phương thơm Cực-lạc thế-giới, đại-tự đại-bi, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật.Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (30 phát triển thành, niệm những càng tốt)Nam-tế bào Ðại-bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)Nam-tế bào Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)(Ðồng quỳ xuống lẹo tay cùng hiểu bài xích sám nhỏng sau)SÁM HỐI PHÁT NGUYỆNÐệ tử kính lạy đứùc Phật Thích-Ca,Phật A-Di-Ðà,Thập phương clỗi Phật,Vô lượng Phật Pháp,Cùng Thánh Hiền Tăng,Ðệ-tử lâu đời thọ kiếpNghiệp-chướng nặng nề nề,Tham mê giận kiêu-căng,Si-mê lầm-lạc, Ngày nay nhờ Phật,Biết sự tội vạ,Thành vai trung phong sám ân hận,Thề tách điều dữ,Nguyện thao tác làm việc lành,Ngửa trông ơn Phật,Từ-bi gia hộ,Thân không tật bệnh dịch,Tâm không phiền-óc,Mỗi ngày an vui tu tập,Phép Phật nhiệm-mầu,Ðể mau thoát khỏi luân-hồi, Minch vai trung phong con kiến tánh,Trí-huệ sáng-suốt,Thần-thông tự-tại,Ðặng-cứu giúp độ những bậc tôn trưởng,Cha bà mẹ bằng hữu,Thân bởi quyến thuộc,Cùng toàn bộ chúng-sinc,Ðồng thành Phật-đạo.(Tiếp gọi bài hồi hướng)HỒI HƯỚNGSám-ân hận công-đức thù chiến thắng hạnh,Vô biên chiến hạ phước giai hồi-phía,Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,Tốc vãng vô-lượng-quang Phật liền kề.Nguyện tiêu tam-cphía trừ phiền-não,Nguyện đắc trí-huệ crộng minh liễu,Phổ nguyện tội cphía vớ tiêu trừ.Thế cố gắng hay hành Bồ-tát đạo.Nguyện sanh Tây-pmùi hương Tịnh-độ trung,Cửu phđộ ẩm Liên-hoa vi prúc chủng loại,Hoa knhị con kiến Phật ngộ vô sinh,Bất thối hận Bồ-tát vi chúng ta lữ.Nguyện dĩ thử công-đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẳng dữ chúng-sinh,Giai cùng thành Phật-đạo.

Xem thêm: “ Cục Xúc Là Gì - “Cục Súc” Hay “Cục Xúc”

PHỤC NGUYỆN Nam-mô A-Di-Ðà PhậtThượng lai đệ-tử chúng đẳng, chí thành lễ Phật Hồng danh, sám ân hận công-đức.Chuyên ổn vì chưng, thượng báo tứ đọng trọng ân, hạ tế tam đồ gia dụng khổ. Thứ đọng nguyện hiện nay chi phí đệ-tử bọn chúng đẳng, tội diệt phước sinh, Bồ-đề tâm lớn mạnh, trí tánh hay minc, Bát-nhã hoa knhì, Ðạo chổ chính giữa bất tân hận.PHỔ NGUYỆNÂm vô cùng dương thới, Pháp giới chúng sinh, Tình dữ vô tình, Tề thành Phật-đạo.Nam-tế bào A-Di-Ðà Phật.(Ðồng niệm lớn)TAM QUY YTự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô-thượng vai trung phong. (1 lạy)Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại ngùng. (1 lạy)(Xá rồi lui ra)

Chuyên mục: Blogs