Tổng Tài Sản Tiếng Anh Là Gì

Kế toán thù – Kiểm tân oán là một trong trong những ngành có nhu cầu tuyển chọn dụng tối đa bây giờ, tuy nhiên thử khám phá tuyển dụng ngành này của những chủ thể, tập đoàn lớn mập cũng tương đối hà khắc với tiếng anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán là 1 trong những trong những tài năng nên mà lại các bạn ứng cử viên yêu cầu nắm rõ nếu còn muốn thao tác làm việc và thăng tiến vào môi trường thiên nhiên hội nhập thế giới.

*

Tổng phù hợp 100 thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù kiểm toán

Trong bài viết này, cqaugusta.com vẫn tổng hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán kiểm toán theo bảng vần âm, hy vọng sẽ giúp đỡ các bạn học tập từ bỏ vựng chăm ngành một biện pháp tất cả khối hệ thống rộng.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút ít toán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Ngân sách chi tiêu phải trả Advanced payments to suppliers : Trả trước người buôn bán  Assets /’æsets/: Tài sản Advances to employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: tín đồ lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng phẳng kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: desgin cơ bản  Cash /kæʃ/: Tiền khía cạnh Cash in hand: Tiền phương diện trên quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền đã gửi Cheông xã and take over: nghiệm thu Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng Construction in progress: giá cả xây đắp cơ bạn dạng dngơi nghỉ dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang lại hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu cồn cùng chi tiêu ngắn hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: giá cả chờ kết chuyển Deferred revenue: Người sở hữu đưa tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định vô hình dung Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity và funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Chi tiêu chuyển động tài chính  Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập phi lý Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: giá cả bất thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đ Financials /fai’nænʃəls/: Tài chính Financial ratquả táo /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài bao gồm Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt Fixed asset costs: Nguyên ổn giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

Thuật ngữ G

General và administrative expenses: Ngân sách chi tiêu làm chủ doanh nghiệp lớn Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

  Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài thiết yếu Intangible fixed asphối costs: Nguyên ổn giá bán gia tài cố định và thắt chặt vô hình Instruments và tools: Công thay, cách thức vào kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu vạc triển Itemize /’aitemaiz/: msinh hoạt tiểu khoản

Thuật ngữ L

  Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính Leased fixed asmix costs: Ngulặng giá bán tài sản thắt chặt và cố định thuê tài thiết yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ cần trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu lâu năm Long-term borrowings: Vay lâu năm Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký quỹ, ký kết cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ dài hạn Long-term security investments: Đầu bốn hội chứng khoán nhiều năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định với đầu tư chi tiêu lâu dài Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận từ vận động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác Other current assets: Tài sản lưu giữ cồn không giống Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác Other receivables: Các khoản buộc phải thu khác Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn không giống Owners’ equity: Nguồn vốn công ty sở hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: túi tiền trả trước  Payables to employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống Giảm ngay sản phẩm tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận tự chuyển động tài bao gồm Purchased goods in transit: Hàng sở hữu đang đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản cần thu  Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của bạn Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản sút trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Chi phí bán sản phẩm Sales returns: Hàng bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán bán hàng Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký kết quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu tứ chứng khoán nlắp hạn  Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes and other payables lớn the State budget: Thuế cùng các khoản cần nộp công ty nước Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities & owners’ equity: Tổng cùng nguồn ngân sách Trade creditors: Phải trả cho những người cung cấp Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare and reward fund: Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi

Trên đấy là 100 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế tân oán kiểm toán thông dụng tuyệt nhất, liên tục được sử dụng vào công việc. Nếu bạn muốn được huấn luyện và giảng dạy một phương pháp chuyên nghiệp về những kiến thức và kỹ năng giờ anh giao hàng đến quá trình, hãy ĐK theo links sau để thừa nhận support trong suốt lộ trình học tập tiếng anh dành riêng cho những người đi làm nhé: cqaugusta.com/dang-ky-hoc/