Xem Chi Tiet Tin Tuc

*

*
*

*
*
*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết
cqaugusta.com.gov.vn

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính; tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và các dịch vụ tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Xem chi tiet tin tuc

2. Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tài chính về tổ chức, biên chế và hoạt động.

3. Trụ sở Trung tâm đặt tại Sở Tài chính Quảng Bình.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ.

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lýcông chức, viên chức và người lao động; quản lýtài sản, tài chính; thực hiện chế độ tiền lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghĩ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với đối với các bộ, công chức, viên chức, người lao động theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về ứng dụng CNTT của ngành Tài chính Quảng Bình.

- Triển khai kế hoạch, chương trình hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý về tài chính, ngân sách, kế toán của ngành tài chính. Tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin; làm đầu mối quản lý triển khai ứng dụng CNTT đồng thời hướng dẫn thực hiện các phần mềm ứng dụng trong công tác tài chính, kế toán, ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức, điều hành, quản lý hệ thống mạng máy tính tại Sở Tài chính, đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt theo mô hình và định hướng của Bộ Tài chính và Sở Tài chính.

- Phối hợp với Ban Điều hành, Ban Biên tập trang web Sở Tài chính quản lý, vận hành trang thông tin điện tử (Website) của Sở Tài chính Quảng Bình.

- Lập mô hình, phương án kỷ thuật kết nối hệ thống mạng máy tính của Sở Tài chính với hệ thống máy tính của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị dự toán trong hệ thống tài chính của địa phương đảm bảo an toàn và bảo mật theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận việc quản lý, vận hành và theo dõi hoạt động nút mạng hạ tầng truyền thông. Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị hệ thống có được từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ Tài chính; quản trị hạ tầng mạng máy tính; quản trị cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành tài chính; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và quy đinh pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán.

c) Phối hợp thực hiện công tác công bố số liệu thống kê tài chính, ngân sách, thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính trên toàn địa bàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính ngân sách tại địa phương đảm bảo khả năng phục vụ công tác quản lý, điều hành, lập dự toán, quyết toán ngân sách địa phương; phân tích, dự báo và hoạch định chính sách.

d) Cung cấp thông tin phục vụ quản lý.

- Cung cấp thông tin về chính sách, chếđộ, pháp luậtphục vụ cho các tổ chức, cá nhân quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, kế toán, sử dụng tài sản Nhà nước.

- Cung cấp thông tin phục vụ quản lý tài chính về giá cả, đất đai, tài sản và bất động sản.

đ) Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS), thay đổi thông tin đăng ký mã số ĐVQHNS.

e) Thực hiện các hoạt động dịch vụ tài chính.

- Chuyển giao các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ hoạt động quản lý về tài chính, kế toán, giá, tài sản theo yêu cầu.

- Cung cấp các biểu mẫu, hóa đơn, biên lai, sách chuyên ngành cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tư vấn về pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, giá, tài sản và tài sản công.

- Thực hiện tư vấn mua sắm, lập hồ sơ mời thầu mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ và các dịch vụ khác liên quan đến quản lý tài sản và bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định hiện hành.

- Cung cấp thông tin, tư vấn về giá, liên kết thẩm định giá tài sản, hàng hóa phục vụ cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân có nhu cầu; cung cấp dịch vụ kế toán.

- Liên kết thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị cho các đơn vị tại địa phương và các địa phương khác phục vụ mục đích: Thế chấp vay vốn, góp vốn, chuyển nhượng, hạch toán kinh doanh (tính khấu hao tài sản cố định), cổ phần hóa, xác định giá trị tài sản nhà nước để tính giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

- Tổ chức hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn và thực hiện liên kết với các tổ chức đào tạo có uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, các chế độ, chính sách về tài chính, kế toán và các lĩnh vực khác cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

g) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài chính giao và theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Đánh Giá Pin Note 4 Từ Người Đã Mua, Pin Note 4 Xài Được Bao Lâu Trong Thực Tế

2. Quyền hạn.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được giao.

- Tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế, tài sản trong phạm vi dự toán được duyệt, nguồn thu được phép sử dụng và các nguồn kinh phí huy động khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Giám đốc Sở.

- Thu các khoản thu do cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Được sử dụng lao động hợp đồng ngoài biên chế theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và khả năng tài chính của Trung tâm.

- Được ký kết các hợp đồng và phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm.

a) Lãnh đạo Trung tâm có 01 Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghĩ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp cán bộ hiện hành.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm có 3 đơn vị, gồm:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật;

c) Phòng Đào tạo và Tư vấn dịch vụ.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghĩ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành. Riêng việc bổ nhiệm, cách chức đối với Trưởng phòng được quyết định sau khi xin ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính.

e) Công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc Trung tâm giao và tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm về các lĩnh vực có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về ý kiến đề xuất và giải quyết công việc của mình trước Giám đốc Trung tâm.

IV. Biên chế

1. Biên chế của Trung tâm thực hiên theo chỉ tiêu biên chế của cấp có thẩm quyền Quyết định giao hàng năm (gồm cả biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Hợp đông lao động tự trang trải). Ngoài ra, tùy theo quy mô phát triển, nhiệm vụ và nguồn thu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt số biên chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (tự trang trải).

2. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, viên chức, nhân viên của Trung tâm căn cứ vào vị trí, việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch và theo quy định của pháp luật. Giám đốc Trung tâm trực tiếp ký hợp đồng với các cá nhân được tuyển dụng trên cơ sở chủ trưởng của Giám đốc Sở Tài chính.

3. Biên chế cán bộ, viên chức, số lượng người làm việc trong các tổ chức, đơn vị thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định trong tổng số biên chế và tổng số người làm việc đã được tuyển dụng, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. Chế độ tài chính

1. Trung tâm thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Trung tâm chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính của Sở Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Giám đốc Trung tâm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Giám đốc Sở Tài chính về tình hình hoạt động của Trung tâm.

VI. Quan hệ công tác

1. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Sở Tài chính, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài chính.

2. Quan hệ giữa Trung tâm với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính là quan hệ đồng cấp và phối hợp công tác.

3. Các chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính, tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng hàng năm và các công việc quan trọng khác do Trung tâm xây dựng cần đề xuất xin ý kiến Giám đốc Sở Tài chính trước khi quyết định.

4. Cán bộ Trung tâm khi được điều động để thực hiện các nhiệm vụ của Sở Tài chính thì phải chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Lãnh đạo Sở Tài chính hoặc cán bộ được Lãnh đạo Sở Tài chính phân công và phải báo cáo trước Lãnh đạo Trung tâm về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

5. Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân khác theo quy định chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

VII. Tổ chức thực hiện

Lãnh đạo Trung tâm có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện Quy định này và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức bộ máy.

b) Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch và phẩm chát, trình độ, năng lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao./.