Tiếng anh toán học

Thuật ngữ Tiếng Anh môn toán thù như những phnghiền toán cùng,trừ nhân,chia … tam giác, tđọng giác, đường tròn … và còn rất nhiều thuật ngữ thân thuộc nhưng mà chúng ta từng glặng vào đầu thời cung cấp 3 khác nữa.

Giờ hãy cũng lật lại cam kết ức và học 216 thuật ngữ Tiếng Anh môn toán cùng cqaugusta.com English Center thôi chúng ta nhé