NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Giám sát và đánh giá đầu tư

NGHỊ ĐỊNHVỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;Chính phủ ban hành Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư.

Bạn đang xem: Nghị định số 84/2015/nđ-cp về giám sát và đánh giá đầu tư

Chương I.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh:a) Nghị định này quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư; điều kiện năng lực của cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư;
3. "Kiểm tra chương trình, dự án đầu tư" là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chương trình, dự án của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém về quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh, việc làm sai quy định về quản lý chương trình, dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện.4. "Đánh giá chương trình, dự án đầu tư" là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với quyết định đầu tư hoặc tiêu chuẩn đánh giá quy định của nhà nước tại một thời điểm nhất định. Đánh giá chương trình, dự án đầu tư bao gồm: Đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, đánh giá kết thúc, đánh giá tác động và đánh giá đột xuất.5. "Đánh giá ban đầu" là đánh giá được thực hiện ngay sau khi bắt đầu thực hiện đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét tình hình thực tế của chương trình, dự án so với thời điểm phê duyệt để có biện pháp xử lý phù hợp.6. "Đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn" là đánh giá được thực hiện vào thời điểm giữa kỳ theo tiến độ thực hiện đầu tư chương trình, dự án được phê duyệt hoặc sau khi kết thúc từng giai đoạn (đối với chương trình, dự án được thực hiện theo nhiều giai đoạn), nhằm xem xét quá trình thực hiện đầu tư chương trình, dự án từ khi bắt đầu triển khai, đề xuất các điều chỉnh cần thiết.

Xem thêm: Dùng Máy Photocopy In Tiền Giả Mang Đi Tiêu Xài, Thanh Niên Vỡ Mộng Tự Sản Xuất Tiền Giả


14. "Đánh giá tổng thể đầu tư" là hoạt động định kỳ theo kế hoạch nhằm phân tích, đánh giá kết quả đầu tư của nền kinh tế, ngành, địa phương; xác định mức độ đạt được so với quy hoạch, kế hoạch trong từng thời kỳ hay từng giai đoạn; phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả đầu tư cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trong kỳ hay giai đoạn kế hoạch sau.15. "Dự án thành phần thuộc chương trình đầu tư công" là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau, nhằm thực hiện một hoặc một số mục tiêu cụ thể của chương trình, được thực hiện trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian nhất định và dựa trên những nguồn lực đã xác định.16. "Chủ dự án thành phần" là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì quản lý dự án thành phần thuộc chương trình đầu tư công.17. "Chủ sử dụng" là cơ quan, tổ chức được giao quản lý khai thác, vận hành dự án.18. "Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác" là dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước.Điều 3. Các chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư1. Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình.2. Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án.3. Chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, nhà đầu tư.4. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; người có thẩm quyền quyết định đầu tư.5. Chủ sử dụng dự án.6. Cơ quan chủ quản, Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.7. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư.8. Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.9. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.10. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.11. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.Điều 4. Nguyên tắc giám sát, đánh giá đầu tư1. Đúng đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định.2. Không gây cản trở công việc của các đối tượng chịu sự giám sát và đánh giá đầu tư.3. Phải có các tiêu chuẩn, tiêu chí và hồ sơ, tài liệu hợp lệ làm cơ sở cho việc giám sát, đánh giá.4. Các thông tin phục vụ công tác giám sát, đánh giá đầu tư phải đầy đủ, kịp thời, chuẩn xác, trung thực và minh bạch.5. Phải xem xét toàn diện, đồng bộ các vấn đề liên quan đến quá trình đầu tư.6. Việc xem xét, đánh giá phải có đủ căn cứ, tài liệu; phải có phương pháp khoa học phù hợp với đối tượng và nội dung đánh giá.7. Các giải pháp, đề xuất kiến nghị phải thiết thực, cụ thể và bảo đảm tính khả thi.8. Kết quả giám sát, đánh giá phải được xử lý và phản hồi tích cực và phải được lưu trữ một cách hệ thống.
Hướng dẫn cách làm giấy tờ xe ô tô mới năm 2021 Thủ tục đăng ký xe ô tô mới nhất
*
Quyết định cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam số 1710/QĐ-TTg Cổ phần hóa Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Luật khiếu nại mới nhất 2020 Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động