News feed là gì

LabSpaces has all of the features of a social-networking site with the addition of a daily science newsfeed.


Bạn đang xem: News feed là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ cqaugusta.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Each newsfeed carries the lademo news stories, including a headline, introductory sentence & link lớn the full article.
Twitter functioned as a live newsfeed for other domestic & international activists as well as international media organizations.
Once the article is stored, the hệ thống attempts lớn retransmit it to any servers in its own newsfeed menu.
Brandchannel offers a platkhung that features a dynamic newsfeed, articles, global conference listings, industry debates, a directory of agencies, và other branding resources.
The content that is retrieved in this way is probably already partially filtered by the selection of the newsfeed or the databases that are searched.
This is an online service focused on breaking merger news and articles that have been verified and is then included in a newsfeed format.
It brought social networking features, such as comments & newsfeed, to lớn project management software.
Các ý kiến của các ví dụ không mô tả cách nhìn của các biên tập viên cqaugusta.com cqaugusta.com hoặc của cqaugusta.com University Press hay của các công ty cấp giấy phép.
*Xem thêm: Những Bản Dj Hay Nhất Thế Giới Nghe Là Nghiện, Bản Dj Hay Nhất Thế Giới

a dark spot on the surface of the sun that appears for a few days or weeks and then disappears

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cqaugusta.com English cqaugusta.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: 3 Chính Sách Mới Về Tiền Lương,Kỳ Lạ: Bỏ Việc 15 Năm Vẫn Được Nhận Lương Đều Đặn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs