LỢI TỨC TIẾNG ANH LÀ GÌ

 income; revenue
 Lợi tức hàng năm
 Annual income
 Lợi tức bởi Việc đầu tư chi tiêu có lại
 Income from investments; Investment income; Payback
 Lợi tức nhận được vì đầu tư chi tiêu ra nước ngoài
 Income earned from investments abroad
 Lợi tức bởi xuất khẩu sở hữu lại
 Export revenue

■ equity (-ies)
■ income
report lợi tức: income statement
các số lượng giới hạn của lợi tức: income limits
chứng chỉ vốn hữu ích tức: income capital certificate (icc)
chứng khoán lợi tức: income stock
cổ phần lợi tức: income shares
đơn vị chi tiêu kiếm lợi tức: income investment company
kết quả của lợi tức: income effect
hiệu ứng lợi tức: income effect
chiến phẩm bộ phận: income departmental
lợi tức cá nhân: private income
chiến phẩm không hưởng: unearned income
chiến phẩm gồm thuế: taxable income
cống phẩm thông thường: ordinary income
lợi tức thuần túy: income profit
cống phẩm vào danh mục đầu tư: portfolio income
quỹ tương hỗ đầu tư về lợi tức: income fund
số phân phối hận lợi tức: income distribution
sự phân phối hận lợi tức: income distribution
sự tái phân phối hận lợi tức: income redistribution
tài sản hữu ích tức: income property
các khoản thu nhập lợi tức: interest income
thu trương lợi tức: income elasticity
mướn lợi tức: income tax
trái khoán lợi tức: income bond
■ interest
lao lý lợi tức: interest clause
lãi lợi tức: yield interest
chiến phẩm bảo đảm: guaranteed interest
cống phẩm cao: high interest
lợi tức tách khấu: discount interest
chiến phẩm đầu tư: interest on investment
chiến phẩm mang định: hypothetical interest
cống phẩm gộp: gross interest
cống phẩm hàng năm: annual interest
cống phẩm hiện tại tại: running interest
chiến phẩm tận hưởng trọn đời: life interest
cống phẩm kiếm được: earned interest
cống phẩm lý thuyết: imputed interest
chiến phẩm miễn thuế: tax exempt interest
chiến phẩm buộc phải quy vào: imputed interest
cống phẩm suốt đời: life interest
chiến phẩm thường: ordinary interest
lợi tức tiềm ẩn: imputed interest
chiến phẩm ước định: contract interest
chiến phẩm xác thực: exact interest
lợi tức xuất khẩu: export interest
sự ưu đãi giảm giá thuế lợi tức: mortgage interest relief
sự khấu trừ thuế lợi tức: mortgage interest relief
sự lũy kế lợi tức: accrual of interest
tài khoản lợi tức: interest account
thu nhập lợi tức: interest income
thuế lợi tức: taxation of interest
■ yield
con đường suất chiến phẩm nghịch: inverted yield curve
lãi lợi tức: yield interest
lợi tức cuống phiếu: coupon yield
chiến phẩm cuống phiếu (của một trái khân oán vô danh): coupon yield
cống phẩm kinh tế: economic yield
chiến phẩm thu nhập: yield
cống phẩm tương tự lợi tức trái khoán công ty: corporate equivalent yield
suất cống phẩm ròng: net yield
suất cống phẩm thời kỳ: historical yield
xuyên suốt chiến phẩm tương tự trái phiếu: equivalent bond yield
trái phiếu suất lợi tức cao: high yield bond
tỷ suất lợi tức cổ phần: dividend yield
những lợi tức khác
■ other revenues
CP bảo đảm chiến phẩm (của nhà máy Nhà nước)
■ guaranteed stock
mái ấm gia đình hai lợi tức
■ two-income family
bao gồm cả chiến phẩm chia thêm kèm theo
■ cum bonus
của cả phần phân chia thu nhập tuyệt cống phẩm CP sắp đến tới
■ cum distribution
khóa sổ để tkhô nóng toán thù cống phẩm cổ phần
■ shut for dividend
chiến phẩm bảo hiểm phân tách thêm
■ insurance bonus
chiến phẩm kính chào hàng
■ selling dividends
cống phẩm phân tách thêm vào cho các cổ phần
■ stock bonus
cống phẩm mang đến thuê
■ assessed rental
cống phẩm mang lại thuê
■ rent
lợi tức mang lại thuê
■ rental
lợi tức dịch vụ thuê mướn dòng
■ net rental

■ income
cống phẩm bị đóng thuế: assessed income
lợi tức chậm rì rì trễ: deferred income
cống phẩm đa dạng: sundry income
cống phẩm không kiếm được: unearned income
chiến phẩm khiếp doanh: business income
cống phẩm tích lũy lại: accrued income
chiến phẩm tổng quát: gross income
thặng dư lợi tức: surplus income
■ incomings
■ interest
chiến phẩm đối kháng giản: simple interest
chiến phẩm không được nhận: accrued interest receivable
chiến phẩm số đơn: single-digit interest
chiến phẩm thực: net profit interest
chiến phẩm từ các việc cho vay tiền: interest from lending money
tỷ suất lợi tức: rate of interest
■ issues
■ yields
cống phẩm (thường niên của đất đai)
■ purchase
cống phẩm chia thêm
■ bonus
lợi tức mang lại thuê
■ rental
cống phẩm sản phẩm năm
■ purchase
cống phẩm ngân sách
■ fiscal revenue
lợi tức nghề nghiệp
■ occupational earnings
chiến phẩm thương thơm mại
■ trade return
tài khoản (kết quả) lợi tức
■ revenue account