Giáo trình máy điện đại học bách khoa hà nội

Bài giải Máy điện 1 gồm 336 câu đáp án máy điện 1 liên quan đến các nội dung: máy điện không đồng bộ, chế độ động cơ điện, máy biến áp, máy phát điện,...

Bạn đang xem: Giáo trình máy điện đại học bách khoa hà nội

Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện.


*

T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I Baøi giaûi maùy ñieän 1 2. Ko t i lý tư ng 5. 1 >s >0 máy i n ko ng b làm ch ng cơ i n 6. +∞ > s > 1 máy i n ko ng b làm vi c ch hãm i n t 7. 0 > s > −∞ máy i n ko ng b làm vi c ch máy phát i n 8. Khi s = 0 máy i n ko ng b làm vi c ch ko t i lý tư ng 9. s = 1 máy i n ko ng b roto l ng sóc làm vi c ch máy phát i n ko ng b t kích 10. s=1 máy i n ko ng b có rôt dây qu n h m ch làm vi c ch máy d ch pha, máy i u ch nh c m ng 11. Trong máy i n ko ng b khi làm vi c ch ng cơ i nt c t trư ng quay stato cùng chi u v i roto cùng vhi u v i mômen 12. Trong máy i n ko ng b khi làm vi c ch máy phát i n t c t trư ng stato cùng chi u v i roto và ngư c chi u v i momen 13. Trong ng cơ i n ko ng b khi làm vi c ch hãm t c t trư ng stato ngư c chi u v i roto và cùng chi u v i momen 17. Trong máy i n ko ng b ba pha rôto l ng sóc lõi s t stato ( ph n ng ) ph i ư c ch t o t thép lá k thu t i n có cách i n ghép l i vì t trư ng qua lõi s t b ng t trư ng quay c a stato nên gi m t n hao dòng i n xoáy. Lõi s t ro to cũng ph i ghép t các lá tôn k thu t i n nhưng có th làm b ng lo i tôn x u hơn vì f2 =sf1 ( s bé ) => dòng i n xoáy trong rôto bé hơn trong stato => t n hao ít hơn, nên có th làm b ng lo i tôn x u hơn. 19. Máy i n ko ng b c s d ng ch y u làm ng cơ i n • Ưu i m : ơn gi n, ch c ch n, η cao, giá thành h • Như c i m : cos ϕ ko cao, c tính i u ch nh ko t t 20. ng cơ ko ng b có các lo i sau • Theo k t c u v : ki u h , ki u BV, K u kín, ki u phòng n .. • Theo k t c u roto: roto dây qu n , roto l ng sóc • Theo s pha: 1 pha, 2 pha, 3 phaƯu như c i m: • Roto l ng soc : k t c u ơn gi n, làm vi c ch c ch n, c tính làm vi c t t, c tính m máy ko t t ( Imm l n, Mmm ko l n ) 1T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I • Roto dây qu n : d m máy ( Imm nh , Mmm l n), c u t o ph c t p, t hơn, b o qu n khó khăn, hi u su t th p. Ngoài r cho them rph => c i thi n m máy, c i thi n cos ϕ 21. Dây qu n máy i n ko ng b : • Dây qu n ph n c m( stato) : sinh ra t trư ng khe h lúc ko t i • Dây qu n ph n ng (roto):c m ng c m t s c i n ng nh t nh khi có chuy n ng tư ng i v i t trư ng khe h .Yêu c u • Dây qu n stato t o khe h t trư ng phân b hình sin • Dây qu n roto m b o sdd và m t dòng i n tương ng v i công su t i n t c a máy • B n cơ , nhi t, i n • Ch t o, l p ráp, s a ch a c d dàng 22. Các i lư ng nh m c c a ng cơ ko ng b • Công su t nh m c u tr c Pdm • Dòng i n dây nh m c Idm • i n áp dây nh m c Udm • Cách u dây • T c quay nh m c ndm • Hi u su t nh m c η dm • H s công su t nh m c cos ϕ dm 23. Phân tích s gi ng nhâu c a c a máy i n ko ng b và máy bi n áp • Có th có nhi u pha • 2 m ch t ko n i nau, liên h v i nhau b ng c m ng t • ∃ φδ , Lδ , h c m • Áp d ng cách nghiên c u gi ng nhau • ∃ song b c cao • ∃ Pcu1, Pcu2, Pfe 24. Phân tích s khác nhau c a máy i n ko ng b và máy bi n ápMBA • Có φ , L t c m • T trư ng xoay chi u • b t kỳ • f1=f2 • ke=1/ki • Zt: c trưng m ch ngoài • Ko có • Q1= q1+q2+Qm+Q2 • Khe h bé => I0 nhM K B • Ko có • t trưòng quay 2T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I • m ch th c p thư ng n i ng n m ch • Khi quay f1 ≠ f2 • ke ≠ 1/ki • (1-s). r’2/s c trưng cs cơ • Có Pcơ, Pf • Q1= q1+q2+Qm • Khe h l n => I0 l n 29. Dòng i n t hoá c a ng cơ ko ng b ch y dây qu n stato 30. Dòng i n t hoá và dòng i n ko t i khác nhau • Dòng i n t hoá I0 : lúc nào cũng có • Dòng i n không t i : ch lúc ko t i m i có 31. Quy i các i lư ng t rôto v stato ph i d a trên nguyên t c : bi u i t n s f2 c a rôto = t n s f1 c a stato 32. Ý nghĩa trên sơ thay th c a máy i n ko ng b • r1 : i n tr dây qu n stato • x1 i n kháng t n dây qu n stato • r2’: i n tr quy i c a i n tr rôt ’ • x2 : i n kháng quy i c a i n kháng t n roto (1 − s ) " • .r2 : i n tr gi tư ng ; thay i tương ương v i thay s i t i cơ trên tr c máy (1 − s ) " 33. i n tr gi tư ng .r2 c trưng cho s th hi n công s su t cơ trên tr c c a máy 34. Dòng i n ko t i % c a ng cơ ko ng b thư ng l n hơn c a máy bi n áp là do khe h trên ng cơ ko ng b l n hơn trên máy bi n áp 36. Mômen i n t c a máy i n ko ng b ph thu c vào y u t : i n áp U1 ( t l v i bình phương i n áp), i n kháng (x1+C1x2’), i n tr , t n s f1 37. Mômen c c i c a máy i n ko ng b ph thu c vào cac yêu t : i n áp U1, i n kháng (x1+C1x2’),t n s f ( Chú ý : Mmax không ph thu c vào i n tr c a roto. Khi i n tr c a roto càng l n thì sm càng l n) 38. Mômen m máy c a máy i n ko ng b ph thu c vào các y ut i n áp, t n s , i n kháng , i n tr 3T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I 39. Tăng t i c a ng cơ ko ng b mômen c a nó tăng n m c c c i r i r i gi m trong khi ó dòng i n trong roto và stato v n tăng liên l c vì  U1 I2 = "  C .r (r1 + 1 2 ) 2 + ( x1 + C1 x2 ) 2 "  s  M = m1U12 pr2" / s  C .r "  2π f1 < (r1 + 1 2 ) 2 + ( x1 + C1 x2 ) " >  s Vì khi tăng t i s tăng 40. ng cơ không ng b làm vi c n nh khi s ∈ (0; sm)Sm ng v i Mmax dM dM c dM c dM i u ki n > hay > ds ds dn dnCho m máy d dàng => h n ch Imm 42. nâng cao hi u su t c a ng cơ ng b ngư i v n hành ph i tăng cos ϕ 43. Khi ng cơ ko ng b làm vi c v i i n áp gi m so v i nh m c s s y ra hi n tư ng • Mômen s gi m so v i bình phương l n i n áp • Sdd E1 và t thông φ gi m • I2 tăng lên t l ngh ch v i s bi n thiên c a t thông φ • H s công su t cos ϕ có xu hư ng tăng lên vì dòng i n t hoá c a ng cơ gi m xu ng • T n hao trong thép gi m i g n t l v i bình phương c a i n áp • T n hao ng trong rôto tăng t l v i bình phương dòng i n • T n hao ông trong stato ph c thu c vào q an h gi a dòng i n t hoá I0 và I2 ( Trong ó I0 có gi m i , I2 tăng lên ) • nh ng t i nh ( dư i 40 %) t n hao gi m i nên hi u suât hơi tăng lên. nh ng t i l n hơn thì hi u su t b t u gi m nhanh • ( Chú ý : Máy làm vi c v i t i nh thì nên gi m i n áp xu ng ( n u thư ng u thì i thành uY 46. Khi ng cơ ko ng b làm vi c v i t n s khác so v i nh m c thì có hi n tư ng • T thông φ tăng lên • I0 tăng • T n hao s t PFe tăng • Cos ϕ1 gi m xu ng • H s trư t s gi m xu ng • Mômen c c i c a ng cơ i n bi n thiên t l ngh ch v i bình phương c a t n s 4T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I 47. Khi ng cơ ko ng b làm vi c ch i n áp ko i x ng thì có hi n tư ng • Gi m mômen có ích, gây nên t n hao ph , ( do ó ph i h n ch công su t c a ng cơ ) 48. quá trình m máy nhanh ng cơ i n ko ng b c n : • Mômen m máy l n thích ng v i c tính cơ b n c a t i • Dòng i n m máy càng nh càng t t • Phương pháp m máy và thi t b c n dung ơn gi n, r ti n, ch c ch n • T n hao công su t trong quá trình m máy càng th p càng t t. 49. Imm càng nh càng t t . 50. m máy t t ng cơ ko ng b roto l ng sóc c n yêu c u • Quán tính t i bé • Th i gian m máy nhanh 51. Phương pháp m máy tr c ti p ng cơ ko ng b • Ưu i m : - ơn gi n • Như c i m: - N u quán tính c a t i ttương i l n, thưòi gian m máy quá dài thì có th làm cho máy nóng và nh hư ng n i n áp c a lư i iên • Ph m vi ng d ng: Dùng cho trư ng h p ngu n i n tương il n 52. Phương pháp m máy h i n áp dung cu n kháng v i ng cơ ko ng b • Ưu i m: - Thi t b ơn gi n • Như c i m :- Khi gi m dòng ên m máy thì mômen gi m xu ng bình phương l n 53. Phương pháp m máy h i n áp dung bi n áp t ng u i v i ng cơ ko ng b • Ưu i m: Làm gi m dòng m máy • Như c i m : gi m momen 54. Phương pháp m máy h i n áp dùng i n i Y/ ∆ i v i ng cơ ko ng b 1 • Ưu i m : Imm = I 3 1 • Như c i m : Mmm = M 3 • Ph m vi s d ng : thích ng v i máy khi làm vi c bình thư ng u ∆ 55. Phương pháp m máy ng cơ không ng b dung i n t o ph ưa vào m ch rôto 5T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I • Ưu i m : t mômen l n, dòng i n m máy nh • Như c i m: t, b o qu n khó khăn, hi u su t máy th p • Ph m vi s d ng: ch thích d ng v i ng cơ i n roto dây qu n 56. Phương pháp i u ch nh t c ng cơ ko ng b b ng cách thay is ôi c c • Ch có th thay i u t ng c p 1 không b ng ph ng 57. Phương pháp diiêù ch nh t c ng cơko ng b b ng cách thay it ns • Ưu i m: b ng ph ng , ng cơ quay t c nào tuỳ ý, i n áp ra g n hình sin, hi u su t cao và kh năng hãm tái sinh ng cơ i n • Như c i m: Dùng nhi u tiristo khi n m ch i u khi n ph c t p và t, hơn n a t n s ra h n ch trong kho ng t 0 – f/3 • Ph m vi ng d ng: Ch thích h p v i các truy n ông t c th pcông su t l n và hi n nay ít c s d ng 58. Phương pháp i u ch nh t c ng cơ ko ng b b ng cách thay i i n ap • Thích h p v i mômen gi m t i theo t c 59. ng cơ ko ng b m t pha • Công su t nh • Thư ng c dùng trong các d ng c thi t b sinh ho t và công nghi p, công su t t vài oát n vài trăm oátvà n i vào lư i xoay chi u m t pha 75. Trên sơ thay th c a máy i n ko ng b P = m1. I2’2.r2’2.(1-s)/s Pcơ = m1. I2’2.r2’2.(1-s)/s : Công su t cơ tiêu th trên i n tr gitư ng Pcơ >0 0T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I 103. Vì  U1 I2 = "  C .r (r1 + 1 2 ) 2 + ( x1 + C1 x2 ) 2 "  s  M = m1U12 pr2" / s  C .r "  2π f1 < (r1 + 1 2 ) 2 + ( x1 + C1 x2 ) " >  s Tăng t i s tăng => pcm 122. Khi U có xu hư ng tăng, dn dn • I0 gi m • PFe gi m • Pcu2 tăng • Pcu1 =f(I0,I2) 123. Khi f momen kgây hãm =>gi m mômen quay có ích => gây t n hao ph , h n ch công su t 135. Máy i n ko ng b s d ng r ng rãi nh t do Ưu i m • K t c u ơn gi n • Làm vi c ch c ch n • Hi u su t cao • Giá thành h Như c i m • cos ϕ ko cao • kho o t c Vì • Láy công su t kích t lư i vào => cos ϕ MBA = > Iko ng b > I0 MBA nên cos ϕ th p 7T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I 136. ng cơ ko ng b có các lo i sau • Theo k t c u v : ki u h , ki u BV, K u kín, ki u phòng n .. • Theo k t c u roto: roto dây qu n , roto l ng sóc • Theo s pha: 1 pha, 2 pha, 3 pha Ưu như c i m: • Roto l ng soc : k t c u ơn gi n, làm vi c ch c ch n, c tính làm vi c t t, c tính m máy ko t t ( Imm l n, Mmm ko l n ) • Roto dây qu n : d m máy ( Imm nh , Mmm l n), c u t o ph c t p, t hơn, b o qu n khó khăn, hi u su t th p. Ngoài r cho them rph => c i thi n m máy, c i thi n cos ϕ 137. Vai trò dây qu n máy i n ko ng b • Dây qu n Stato: sinh ra t trư ng lúc ko t i • Dây qu n ro to: c m ng s khi chuy n ng tương i v oi t trư ng c a khe h Yêu c u • Dây qu n Stato : t o khe h t trư ng phân b hình sin • Dây qu n rôt: m b o sd và I tương ng v i Pdt • B n cơ, nhi t, i n • Ti t ki m kim lo i màu • Ch t o, l p ráp, s a ch a d dàng 138. Các i lư ng nh m c K B • Công su t nh m c u tr c P2dm • Dòng dây nh m c Idm • Áp dây nh m c Udm • Cách u dây Y hay ∆ • n nh m c • Hi u su t η dm • cos ϕ dm P2 dm • Công su t nh m c ng cơ tiêu th P1dm = η • Momen quay nh m c u tr c M m 139. S gi ng nhau c a máy i n K B và MBA • Có th có nhi u pha • 2 m ch t ko n i nau, liên h v i nhau b ng c m ng t • ∃ φδ , Lδ , h c m • Áp d ng cách nghiên c u gi ng nhau • ∃ song b c cao • ∃ Pcu1, Pcu2, Pfe 140. S khác nhau gi a M K B và MBA 8T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N IMBA • Có φ , L t c m • T trư ng xoay chi u • b t kỳ • f1=f2 • ke=1/ki • Zt: c trưng m ch ngoài • Ko có • Q1= q1+q2+Qm+Q2 • Khe h bé => I0 nhM K B • Ko có • t trưòng quay • m ch th c p thư ng n i nm ch • Khi quay f1 ≠ f2 • ke ≠ 1/ki • (1-s). r’2/s c trưng cs cơ • Có Pcơ, Pf • Q1= q1+q2+Qm • Khe h lơn => I0 l n 145. PTCB áp c a máy K B 147. PTCB dòng i n máy i n kô ng b 149. Dòng i n t hoá c a ng cơ không ng b ch y m ch nhánh t hoá trên sơ thay th ; trong dây qu n stato khi h dây qu n roto 152. Trong ng cơ khoong ng b : • Dòng i n t hoá I0 : lúc nào cũng có • Dòng i n không t i : ch lúc ko t i m i có 155. Quy i i lư ng t ro to => stato ph i d a trên nguyên t c • Quy i t n s t th c p => sơ c p • N=0 => t trư ng quay, sdd tăng n1/n2= 1/s • φ , I1 = const => I’2= const => r’2, x’2 tăng 1/s l n a.

Xem thêm: Game Vo Lam Truyen Ky Offline 2015, Võ Lâm Offline 2015

Ý nghĩa tham s trên sơ thay th máy bi n i n ko ng b • r1 : i n tr dây qu n stato • x1 i n kháng t n dây qu n stato • r2’: i n tr quy i c a i n tr rôt • x2’: i n kháng quy i c a i n kháng t n rotoT H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I (1 − s ) " • .r2 : i n tr gi tư ng ; thay i tương ơng v i thay i s t i cơ trên tr c máy 157. nâng cao hi u su t c a ng cơ K B ngư i v n hành ph i tăng cos ϕ 163. quá trình m máy nhanh ng cơ K B c n có c i m • Mmm l n thích ng v i c tính c a t i • Imm nh • Quán tính bé 164. Imm nh thì t t . Mu n t t thì ng cơ c n có c i m:- Quán tính bé- Mmm yêu c u nh 165. ng cơ không ng b làm vi c ch ng b : s = 0 ( không t i lý tư ng ) 169. Máy i n không ng b : • Lõi s t stato làm t thép lá k thu t i n có cách i n ghép l i: t trư ng qua lõi sát = t trư ng quay => gi m t n hao dòng i n xoáy. • f2 = sf1; s bé => t n hao dòng xoáy bé hơn 171. Cùng chi u 182. Dòng i n ko t i % K B > MBA vì khe h l n hơn 184. ng cơ không ng b làm vi c n nh khi s ∈ (0; sm)Sm ng v i Mmax dM dM c dM c dM i u ki n > hay > ds ds dn dnCho m mãy d dàng => h n ch Imm 187. Phương pháp i u ch nh t c ng cơ K B b ng cách thay o i i n áp có ưu như c i m : • Ph m vi i u ch nh ko quá sm(15%) => nh ( như c i m) • Ph m vi i u ch nh ph thu c m c t i ( ko t i => U xu ng th p) ( ưu) • Ph m vi ng d ng ( qu t gi Momen t i gi m theo t c )302. Dung lư ng (công su t nh m c) S m, U1 m, U2 m, I1 m, I2 m, F mT H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I303. Các b ph n chính: lõi thép, dây qu n, v máy, chi ti t xem trang 17-25 (sgk)304. T n i dây c a máy bi n áp ư c hình thành do s ph i h p ki u udây sơ c p so v i u dây th c p305. - T thông chính là t thong do I1W1 và I2W2 sinh ra ư c khép m chqua l i thép móc vòng v i c dây qu n sơ c p và th c p - T thông t n là t thông do I1W1 và I2W2 sinh ra b t n ra ngoài lõithép m ch qua không khí hay d u308. Bi u th góc l ch pha gi a các su t i n ng dây sơ c p và dây thc p c a máy bi n áp309. Xác nh n i dây thích ng v i ki u k t c u c a m ch t trách nh nghi n tư ng không t t như: su t i n ng pha không sin, t n hao ph tăng.v.v. Các t n i dây thông d ng là + Y/Y0-12, Y/A-11 (3 pha) + I/I-12 (1 pha)310. 2 ki u + h th ng m ch t riêng + h th ng m ch t chung311. Không312. Không l ch nhau 1 góc alpha313. Không có thành ph n φ3 l n314. Có315. Có316. Có319. 2 lo i: t thông t n và chính320. Vi t ư c Es= -jIx suy ra su t i n ng, i n áp là nh ng lư ng xoaychi u bi n thiên theo quy lu t hình sin theo th i gian PTCB s . . . + m ch sơ c p: U1 = − E1 + I1 Z1 . . . + m ch th c p: U 2 = E2 − I 2 Z 2321. St ( i1w1 + i2w2 ) sinh ra t thông chính φm lúc ó t i ph i b ng sti0w1 lúc không t i: i1w1 + i2w2 = i0w1T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I Suy ra dây qu n sơ c p nh n thêm năng lư ng t lư i truy n sang dâyqu n th c p cung c p cho t i322. – Quy i m.b.a ch nh m thu n ti n cho vi c tính toán - Nguyên t c: thư ng quy i dây qu n th c p v dây qu n sơ c p (coi w2 = w1 )323. E2 " = E1 = kE2 (1/k = w2/w1) ( k = w1/w2 ) 1 V2 " = k 2V2   U 2 " = kU 2 I 2" = I2 " 2 " 2  → z2 = k z2 k x2 = k x2  324. D a theo các phương trình s và st dư i d ng ã qui i . . .327. Khi coi Z m ≈ ∞ → I 0 = 0 → I1 ≈ − I " 2 có th coi là tương ương nhau .  x1 ≠ x " 2 328. Sai do Z m T H3 – K51 – I H C BÁCH KHOA HÀ N I350. gi ng 304351. gi ng 308,337352. gi ng 316353. gi ng 339354. gi ng 340355. gi ng 341356. gi ng 305,342359. gi ng 345360. gi ng 346361. gi ng 347362. gi ng 317363. gi ng 319364. gi ng 349365. gi ng 364366. gi ng 339367. gi ng 340368. gi ng 342371. gi ng 337372. gi ng 347374,375. gi ng 324376,377. gi ng 322378,379. gi ng 323380,381. gi ng 321382,383. gi ng 325384,385. gi ng 326386,387. gi ng 327388,389. gi ng 328390,391. có các lo i sau: t n hao Cu, t n hao Fe392,393. gi ng 329394,395. gi ng 330396,397. gi ng 331398,399. gi ng 332400,401. gi ng 321