Download đề thi giữa học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 3

... luck! (đề 2) ĐÁP. ÁN MÔN TIẾNG ANH TIỂU HỌC ( Đề 2) Let’s Learn Book Học kỳ : II - Năm Học : 20 13 20 14 Bài I ( 2, 5 điểm) : Mỗi câu khoanh tròn 0,5 điểm weather toys house number family Bài II ( 2, 5 ... Mai This is my ( )… He is ( )…………… years old We ( )…………… one mèo và two( )……….… They are( )………… … ĐÁPhường ÁN MÔN TIẾNG ANH TIỂU HỌC Let’s Learn Book Học kỳ : II - Năm Học : 20 13 20 14 Bài I ( 2, 5 ... Good luck! ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH TIỂU HỌC Let’s Learn Book Học kỳ : II _ Năm Học : 20 13 20 14 Bài I ( điểm ) : Mỗi câu khoanh tròn 0,5 điểm job colour water elephant Bài II ( 2, 5 điểm ) : Mỗi câu...

Bạn đang xem: Download đề thi giữa học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 3


*

... nhờ vào trạng rỡ nhắc nhở (1 ) I lượt thích _ _ _ _ _ _ _ She has a new _ _ _ _ _ ĐÁPhường ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚPhường I Điền cặp chữ sau vào địa chỉ để từ cùng với tnhóc (2 ) Điền cặp chữ 0,5 đ sing 2. chips ... với tranh mãnh tương ứng (3đ) Nối ý 0,5 đ dress house flower cloông chồng oto III Khoanh tròn từ khác các loại (4đ) Mỗi ý khoanh 1 rain dress ball grapes IV Đọc xong câu sau, phụ thuộc tnhãi nhép gợi nhắc (1 ) Điền...
*

... THE END TIẾNG ANH HỌC KÌ II LỚPhường Thời gian : 45phút ( Không nhắc thời hạn giao đề ) ANSWERS I/ 2marks ( 0,25m / sentence) b b c c II/ marks (0,25m / sentence) f g a b III/ marks (0,5m / ... anywhere, even in the đô thị b Air pollution is not killing the fish & man Answer the Questions: (1, 5ms) a How often we hear, see or read about problems in the world? b What causes ... people But the sea has become so polluted from oil spills and factory wastes that the fish are dying This pollution is not only killing the fish, but is also affecting those people who eat fish We...
*

... Here you are Thank you  THE END  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: ANH VĂN Đề chẵn I 2ms (0.25m/ sentence ) c a d II 2ms (0.25m/ sentence ) c f d g III 2ms (0.25m/ sentence ) is sleeping play ... week f Because it’s too hot g Because he doesn’t work on the weekkết thúc h They are playing soccer + … III Give the correct khung of the verbs in brackets: (2ms) Don’t talk! The baby (sleep) …………………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………… You should (protect) the environment …………………………………………………………………………………………… What he (do) this weekend? …………………………………………………………………………………………… IV Read the passage carefully, then exercise below:...
*

... Vietnamese và a little English ĐÁP. ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN: ANH VĂN ĐỀ LẺ I 2ms (0.25m/ sentence ) d b c a c b c h a d II 2ms (0.25m/ sentence ) f d a e b III 2ms (0.25m/ sentence ) Going flies ... supermarket with my g) Because she doesn’t work on the weekover mother on Sunday h) Because it’s too far III Give sầu the correct size of the verbs in brackets: (2ms) What about (go) to school by bike? ……………………………………………………………………………………………… ... a make b c.work d take II Match each question in column A with its answer in column B: (2ms) A B + … a) Because she’s going...
*

... afternoon (sometimes) (đặt trạng tự vào địa chỉ câu) …………………………………………………………………………… 2. I am going to lớn visit Ha Noi this summer vacation (đặt thắc mắc cho từ bỏ gạch men dưới) …………………………………………………………………………? ... 19/ ………………… sports does she play ? a How b Where c Who d Which 20 / What’s…………………… dinner ? There is some meat and some rice a at b in c for d on II/ Chọn dạng ... is / long / khổng lồ / going ? →………………………………………………………………………… V Phát không đúng sửa lại : I go to lớn Huong pagoda this summer vacation ……………………………………… How many orange you want ……………………………………… ...
... 22 ……… summer I spent in ……… USA was one of ……… best in my life A The - a - the B The - the - a C The - the - the D The - x - the 23 He’s never been lớn Englvà before, ……… ? A is he B hasn’t he ... mother gave sầu it lớn me on my birthday.” A Oh, you like this lovely watch? B What a lovely watch you are wearing! C I think this watch is lovely D This lovely watch must be expensive 26 ……… the rain, ... it C Personally, I think D Do you think 30 The Red List has been introduced khổng lồ raise people’s ……… of conservation needs A attitude B opinion C awareness D idea III Find an error in each sentence...

Xem thêm: 13 Quy Tắc Đánh Trọng Âm Tiếng Anh Dễ Nhớ (Mẹo Hay), Làm Sao Để Xác Định Trọng Âm Của Từ


... 22 ……… summer I spent in ……… USA was one of ……… best in my life A The - a - the B The - the - a C The - the - the D The - x - the 23 He’s never been to lớn England before, ……… ? A is he B hasn’t he ... mother gave it to lớn me on my birthday.” A Oh, you lượt thích this lovely watch? B What a lovely watch you are wearing! C I think this watch is lovely D This lovely watch must be expensive 26 ……… the rain, ... it C Personally, I think D Do you think 30 The Red List has been introduced to lớn raise people’s ……… of conservation needs A attitude B opinion C awareness D idea III Find an error in each sentence...
... this lớn the next cấp độ Decide whether the following sentences are true (T) or false (F) 16 Paul was in a bad situation 17 Veri and two other people took part in the volunteer work yesterday 18 ... part is not correct 21 I really enjoy going to parties và meet new people A B C D 22 There were original works, written by the student performed it A B C D 23 The suspect denied khổng lồ steal the ... had problems with the owner of the lab 19 Veri gave sầu book and pens khổng lồ the kids 20 Both Paul và Veri will volunteer again IV There is one mistake in the underlined parts in each sentence Circle...
... 2 Bye See …………later A, you B, your C, yours 3, What’s your………………? A, name B, school C, book Close………… book, please A, you B, my C, your It is...
... sau (2 điểm) B C B A II Dùng đụng từ bỏ ngoặc dạng nhằm kết thúc câu sau (2 điểm) has taught watching will drop spoke III Dựa vào gợi ý trên đây, viết tiếp phần lại để kết thúc cácc câu sau (2 điểm) ... - …………………………………………………………………………………………… V Dùng trường đoản cú, cụm từ lưu ý viết thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) Mrs Xuan / say / she / be / happy / to lớn see you - ……………………………………………………………………………………………… Christopher ... cácc câu sau (2 điểm) has celebration will pass were IV Đọc kỹ đoạn vưn sau trả lời câu hỏi bên (2 điểm) Yes, it is The college choir which stands at the top of the tower, sings a hymn to spring...
... _ (22 ) warm clothes and you shouldn’t go out I think you will get better soon.” 18 A was B were C is D are 19 A go B going C went D goes 20 A has B have sầu C had D having 21 A an B a C any D some 22 ... has B have C had D having 21 A an B a C any D some 22 A wear B wore C wearing D lớn wear Use the given words lớn complete the dialogue 23 24 25 26 take matte tired fever take matte tired fever r ... sentences: 27 going/We/to/are/Do Son/next weekend/visit  28 you/ going /Are/ T.V/ watch/to/this evening?  29 visit/going/She/is/her/tomorrow/friends/lớn...
... TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH ( 20 10 -20 11) Tên nhà đề ( đơn vị bài) Nhận biết TNKQ Thông phát âm TL TNKQ Unit 9,10,11 11 Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 2 2,75 0,5 0,5 17 câu 4 ,25 đ 42, 5% ... II- MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 20 10 -20 11 I/ PRONUNCIATION A/ câu x 0 ,25 đ = 0,5 đ D B B/ / câu x 0 ,25 đ = 0,5 đ B C II/ Choose the best option ( A,B,C,or D) câu x 0 ,25 d9 = 1,5 đ B ; D ; 7.D ; 8. C ; ... 42, 5% 0 ,25 câu 1đ 10% câu 1 ,25 đ 12, 5% 10 1 Unit 14,15 TNKQ TL Unit 12, 13 TL Vận dụng 1câu 0,5 đ 5% ( 30%) 16 5 ,25 ( 52, 5%) 1,75 (17,5%) câu 31 câu 3đ 10 điểm 30% 100% ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ...
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬA LÒ BÀI THI HỌC KỲ II TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TÂN HỌ TÊN: ………………………………… MÔN TIẾNG ANH - LỚP. NĂM HỌC 2013 - năm trước - Thời gian: 15 phút ít (Tờ 2) Lớp ……………………… PART II READING ... TÂN BÀI NGHE HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH - LỚP.. - NĂM HỌC 2013 - 2014 Question Listen và number John is planning a picnic on Sunday He’s talking to lớn Tony John: Let’s go for a picnic this Sunday Tony: ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬA LÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TÂN ĐÁPhường ÁN BÀI KIỂM TRA KỲ II MÔN TIẾNG ANH- LỚPhường. - NĂM HỌC 2013-2014 Question (4points x 0.25) 2E 3C 4A 5B Yellow walls Green door, windowns...
... trmong ý trả lời thắc mắc 1, 2, câu điểm Khoanh sai ko điểm Câu 1: c Câu 2: a Câu 3: b Câu 4: Tìm viết câu đựng giờ với vần “oách ” điểm II/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 1/ Chính tả: (8điểm) Viết ... mẫu mã, không đúng tả chữ trừ 0 ,25 điểm Viết không nét trừ 1 iểm toàn 2/ các bài luyện tập tả: ( 2 iểm) Điền vần câu a 1 ( chữ 0,5đ) Bé ngắm trăng Muối mặn Điền chữ câu b đ ( chữ 0 ,25 đ) Ngỗng ngõ Nghé nghỉ ngơi ... khổ thơ đầu “ Đi học Những bài tập tả (2 điểm) a/ Điền vần ăn giỏi ăng Bé ngắm tr……… Muối m… b/ Điền chữ ng hay ngh …….ỗng …….õ …….é ……ỉ trưa dưới lớp bụi tre ĐÁP.. ÁN I/ KIỂM TRA ĐỌC: 10 ĐIỂM * Đọc...
Từ khóa: đề thi học kỳ 2 tiếng anh lớp 8đề thi học kỳ 2 tiếng anh lớp 4đề thi học kỳ 2 tiếng đồng hồ anh lớp 9đề thi học tập kỳ 2 giờ anh lớp 10đề thi học kỳ 2 giờ anh lớp 11đề thi học kỳ 2 tiếng anh lớp 5đề thi học tập kỳ 2 tiếng anh lớp 7đề thi học tập kỳ 2 giờ anh lớp 6de thi hoc ky 2 tieng anh lop 7đề thi học tập kỳ 1 giờ anh lớp 3đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ anh lớp 3đề thi học tập kỳ 2 giờ việt lớp 3bài thi học kỳ 2 giờ anh lớp 8đề thi học kì 2 giờ anh lớp 4đề thi học kỳ 2 tiếng đồng hồ việt lớp 5Báo cáo quá trình mua sắm chọn lựa CT CPhường Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu giúp vật liệu chuyển đổi (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử nghỉ ngơi vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu mặt hàng cố định theo thời gian bên trên đường tàu việt namGiáo án Sinch học tập 11 bài bác 13: Thực hành phạt hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài xích 13: Thực hành phạt hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinch học 11 bài xích 13: Thực hành phân phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitPân hận thích hợp giữa chống văn hóa với biết tin với phòng giáo dục với huấn luyện và giảng dạy trong bài toán tulặng truyền, dạy dỗ, tải thi công nông thôn new thị xã tkhô hanh tbỏ, tỉnh giấc prúc thọTrả làm hồ sơ khảo sát bổ sung cập nhật so với những tội xâm phạm tải có đặc điểm chiếm giành theo quy định Tố tụng hình sự cả nước từ bỏ thực tiễn tỉnh thành HCM (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Phát triển phượt bền chắc trên đại lý bảo đảm môi trường xung quanh tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longNghiên cứu vãn về quy mô thống kê lại học sâu và ứng dụng trong thừa nhận dạng văn bản viết tay hạn chếNghiên cứu giúp kỹ năng đo năng lượng năng lượng điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm phát âm pháp luật đánh giá khối hệ thống bảo đảm bình yên khối hệ thống thông tinSlàm việc hữu ruộng khu đất cùng kinh tế tài chính nông nghiệp & trồng trọt châu ôn (lạng ta sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 dìm dạng rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: Thực hành phát hiện tại thở sống thực vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài 14: Thực hành vạc hiện nay thở làm việc thực vậtGiáo án Sinc học tập 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vậtĐổi bắt đầu thống trị tài bao gồm trong vận động khoa học thôn hội ngôi trường phù hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng tạo nên cv xin Việc cunghocvui tìm kiếm giao thương mua bán bên đất Giỏi tin học Documento Dokument nắm tắt văn bạn dạng trong lòng người mẹ đại chiến với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em thuộc cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội đầu năm đặc điểm bình thường với vai trò của ngành ruột khoang tmáu minch về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài tập thứ lý 8 cthị trấn cũ vào bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc biên soạn bài xích cô nhỏ nhắn cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu bé trau xanh