ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 10 NÂNG CAO

 A). m= 3 phần tư và n = 3/4 B). m= 1/4 cùng n = 3 phần tư C). m= 3/4 và n = 1/4 D). m= 1/4 với n = 1/4

 2). Pmùi hương trình x2 -4 x + m -3 = 0 gồm nhị nghiệm khác nhau khi:

 A). m > 7 B). m ³ 7 C). m

 3). khi tịnh tiến vật thị của y= 2x2 lên trên 2 đơn vị chức năng rồi tịnh tiến quý phái trái 3 đơn vị ta được đồ thị hàm số:

 A). y= 2x2+12x+20 B). y= 2x2+8x+18 C). y= 2x2-12x+trăng tròn D). y= 2x2+12x+16

 


Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 toán 10 nâng cao

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
2362
*
1Download

Xem thêm: Thống Kê Youtube Việt Nam Và Một Số Vấn Đề Đang Đặt Ra, Top 1000 Youtube Channels

quý khách sẽ coi tư liệu "Đề chất vấn học tập kì 1 (90 phút) môn: Tân oán 10 nâng cao", để tải tài liệu gốc về thiết bị chúng ta click vào nút ít DOWNLOAD sinh sống trên

Trường trung học phổ thông TRƯNG VƯƠNG Đề đánh giá Học kì 1 (dự bị) (90 phút) Môn : TOÁN 10 NÂNG CAO Đề số : 001 A/Phần trắc nghiệm (4điểm) 1). Cho tam giác ABC cùng M là vấn đề trên cạnh AB mà MB=3MA. Nếu thì:A). m= ba phần tư và n = 3/4B). m= 1/4 cùng n = 3/4C). m= 3 phần tư với n = 1/4D). m= 1/4 và n = 1/4 2). Pmùi hương trình x2 -4 x + m -3 = 0 có hai nghiệm minh bạch khi:A). m > 7B). m ³ 7C). m 0C). "xỴR,5x2+x+1³0D). "xỴR,5x2+x+1>0 12). Phương trình nào sau đây có 1 nghiệm dương?A). x4 -111x2 + 57= 0B). x4 - 11x2 + 57= 0C). x4 - 11x2 - 57= 0D). x4 +111x2 + 57= 0 13). Cho ba điểm M(-2;-3);N(0;-2) với Phường. bên trên Ox. Lúc bố điểm M,N,P.. thẳng sản phẩm thì tọa độ của P là:A). (0;4)B). (3;0)C). (4;0)D). (-4;0) 14). Với pmùi hương trình x2 - 2x -15 = 0 thì tổng bình phương hai nghiệm là:A). 31B). 34C). 8D). 7 15). Tam giác ABC có A= 600, AC = 1, AB = 2 . Cạnh BC bằng:A). -3B). C). -D). 3 16). Tập xác minh của hàm số y = là:A). (-¥;-3>B). <-2;3>C). R-2;3D). <2;+¥)B/ Phần trường đoản cú luận: ( 6 điểm)Bài1 ( 3.5 điểm)a)Giải hệ pmùi hương trình b)Vẽ trang bị thị hàm số y = x2+ 2x –3 . Từ vật thị xác minh m làm sao cho phương trình x2+ 2x –2 = m tất cả hai nghiệm minh bạch.Bài2 ( 2.5 điểm)a)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đến tam giác ABC tất cả A(-1;-1) B(2;0), C(-1;3).Tìm tọa độ trực trọng tâm của tam giác ABC.b) Trong tam giác ABC Điện thoại tư vấn ha ; hb ; hc là các chiều cao và r là nửa đường kính con đường tròn nội tiếp tam giác. Chứng minch rằng: Trường trung học phổ thông TRƯNG VƯƠNG Đề chất vấn Học kì 1 (dự bị) (90 phút) Môn : TOÁN 10 NÂNG CAO Đề số : 002A/Phần trắc nghiệm (4điểm) 1). Lúc tịnh tiến trang bị thị của y= 2x2 lên ở trên 2 đơn vị rồi tịnh tiến sang trọng trái 3 đơn vị chức năng ta được đồ dùng thị hàm số:A). y= 2x2+12x+20B). y= 2x2+12x+16C). y= 2x2-12x+20D). y= 2x2+8x+18 2). Trong hình bình hành ABCD bao gồm tâm O. Đẳng thức nào dưới đây đúng?A). B). C). D). 3). Tam giác ABC bao gồm A= 600, AC = 1, AB = 2 . Cạnh BC bằng:A). -B). C). -3D). 3 4). Tập xác minh của hàm số y = là:A). (-¥;-3>B). R-2;3C). <2;+¥)D). <-2;3> 5). Cho cha điểm M(-2;-3);N(0;-2) với P trên Ox. Lúc cha điểm M,N,P trực tiếp sản phẩm thì tọa độ của Phường. là:A). (0;4)B). (3;0)C). (-4;0)D). (4;0) 6). Phương thơm trình nào dưới đây có một nghiệm dương?A). x4 +111x2 + 57= 0B). x4 - 11x2 - 57= 0C). x4 -111x2 + 57= 0D). x4 - 11x2 + 57= 0 7). Hệ phương thơm trình vô nghiệm khi:A). m= -1B). m= 0C). m= 1D). m= -1 tuyệt m= 1 8). Cho tập A=(0;5) và B=<1;8>. Ta tất cả AB bằng:A). <1;4>B). (1;5)C). 2;3 D). (0;1) 9). Cho bố điểm A(2;2);B(3;4) và C(6;5). lúc ABCD là hình bình hành thì tọa độ của D là:A). (7;4)B). (5;-4)C). (7;7)D). (5;3) 10). Cho cha điểm cố định và thắt chặt A,B,C cùng I là trung điểm của AB, điểm M biến hóa làm thế nào để cho . Tập thích hợp những điểm M là:A). Đường tròn 2 lần bán kính ICB). Đường thẳng trung trực của ICC). Đường tròn đường kính ABD). Đường trực tiếp trung trực của IA 11). Phương trình x2 -4 x + m -3 = 0 tất cả nhì nghiệm rành mạch khi:A). m ³ 7B). m 7D). m 0B). $xỴR,5x2+x+1³0C). $xỴR,5x2+x+1>0D). "xỴR,5x2+x+1³0 16). Cho tam giác ABC cùng M là điểm trên cạnh AB nhưng mà MB=3MA. Nếu thì:A). m= 1/4 và n = 1/4B). m= 1/4 cùng n = 3/4C). m= 3/4 với n = 3/4D). m= ba phần tư với n = 1/4B/ Phần tự luận: ( 6 điểm)Bài1 ( 3.5 điểm)a)Giải và biện luâïn phương thơm trình : m2x + 6= 4x+3mb)Giải hệ phương thơm trình Bài2 ( 2.5 điểm)a)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại tam giác ABC gồm A(-1;-1) B(2;0), C(-1;3).Tìm tọa độ trung tâm con đường tròn nước ngoài tiếp của tam giác ABC.b) Trong tam giác ABC điện thoại tư vấn ha ; hb ; hc là các độ cao cùng r là bán kính con đường tròn nội tiếp tam giác. Chứng minch rằng: Trường trung học phổ thông TRƯNG VƯƠNG Đề đánh giá Học kì 1 (dự bị) (90 phút) Môn : TOÁN 10 NÂNG CAO Đề số : 003A/Phần trắc nghiệm (4điểm) 1). Cho tập A=(0;5) với B=<1;8>. Ta bao gồm AB bằng:A). <1;4>B). (1;5)C). (0;1)D). 2;3 2). Pmùi hương trình nào sau đây có 1 nghiệm dương?A). x4 -111x2 + 57= 0B). x4 +111x2 + 57= 0C). x4 - 11x2 + 57= 0D). x4 - 11x2 - 57= 0 3). Pmùi hương trình x2 -4 x + m -3 = 0 có nhì nghiệm rõ ràng khi:A). m ³ 7B). m 7D). m 0B). "xỴR,5x2+x+1>0C). "xỴR,5x2+x+1³0D). $xỴR,5x2+x+1³0 12). Cho tập A=<1;4> và B=(2;6). Ta có AB bằng:A). 1;2;3;4;5B). <1;6)C). (2;4>D). 3;4 13). Với phương thơm trình x2 - 2x -15 = 0 thì tổng bình phương nhì nghiệm là:A). 34B). 8C). 31D). 7 14). Trong hình bình hành ABCD bao gồm trung tâm O. Đẳng thức nào dưới đây đúng?A). B). C). D). 15). Tam giác ABC tất cả A= 600, AC = 1, AB = 2 . Cạnh BC bằng:A). 3B). -3C). -D). 16). khi tịnh tiến thứ thị của y= 2x2 lên trên 2 đơn vị chức năng rồi tịnh tiến sang trọng trái 3 đơn vị chức năng ta được đồ gia dụng thị hàm số:A). y= 2x2-12x+20B). y= 2x2+12x+16C). y= 2x2+12x+20D). y= 2x2+8x+18B/ Phần trường đoản cú luận: ( 6 điểm)Bài1 ( 3.5 điểm)a)Giải hệ phương thơm trình b)Vẽ đồ thị hàm số y = x2+ 2x –3 . Từ đồ vật thị xác minh m làm thế nào để cho phương thơm trình x2+ 2x –2 = m có nhị nghiệm âm khác nhau.Bài2 ( 2.5 điểm)a)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đến tam giác ABC có A(-1;-1) B(2;0), C(-1;3).Tìm tọa độ trực trọng tâm của tam giác ABC.b) Trong tam giác ABC Call ha ; hb ; hc là các chiều cao cùng r là nửa đường kính mặt đường tròn nội tiếp tam giác. Chứng minch rằng: Trường trung học phổ thông TRƯNG VƯƠNG Đề chất vấn Học kì 1 (dự bị) (90 phút) Môn : TOÁN 10 NÂNG CAO Đề số : 004A/Phần trắc nghiệm (4điểm) 1). Cho tập A=<1;4> cùng B=(2;6). Ta tất cả AB bằng:A). (2;4>B). 1;2;3;4;5C). <1;6)D). 3;4 2). Hệ pmùi hương trình vô nghiệm khi:A). m= -1B). m= -1 tuyệt m= 1C). m= 1D). m= 0 3). Cho tập A=(0;5) và B=<1;8>. Ta có AB bằng:A). 2;3 B). <1;4>C). (1;5)D). (0;1) 4). Cho cha điểm A(2;2);B(3;4) với C(6;5). Khi ABCD là hình bình hành thì tọa độ của D là:A). (5;-4)B). (7;4)C). (7;7)D). (5;3) 5). Với phương thơm trình x2 - 2x -15 = 0 thì tổng bình phương nhì nghiệm là:A). 7B). 34C). 8D). 31 6). Cho ba điểm M(-2;-3);N(0;-2) với Phường trên Ox. Lúc bố điểm M,N,Phường thẳng sản phẩm thì tọa độ của Phường là:A). (4;0)B). (-4;0)C). (0;4)D). (3;0) 7). Cho cha điểm cố định A,B,C và I là trung điểm của AB, điểm M chuyển đổi sao để cho . Tập vừa lòng những điểm M là:A). Đường thẳng trung trực của ICB). Đường trực tiếp trung trực của IAC). Đường tròn đường kính ICD). Đường tròn 2 lần bán kính AB 8). Cho tam giác ABC với M là điểm trên cạnh AB mà lại MB=3MA. Nếu thì:A). m= 3/4 và n = 1/4B). m= 1/4 với n = 1/4C). m= 3/4 với n = 3/4D). m= 1/4 cùng n = 3/4 9). Tam giác ABC có A= 600, AC = 1, AB = 2 . Cạnh BC bằng:A). -3B). C). -D). 3 10). Pmùi hương trình nào tiếp sau đây có 1 nghiệm dương?A). x4 -111x2 + 57= 0B). x4 - 11x2 - 57= 0C). x4 +111x2 + 57= 0D). x4 - 11x2 + 57= 0 11). Phương thơm trình m2x = 4(x + 2m) vô nghiệm khi:A). m=± 2B). m= ± 1C). m= 0D). m= -4 12). Khi tịnh tiến thứ thị của y= 2x2 lên trên 2 đơn vị rồi tịnh tiến sang trái 3 đơn vị ta được vật thị hàm số:A). y= 2x2-12x+20B). y= 2x2+12x+20C). y= 2x2+8x+18D). y= 2x2+12x+16 13). Phương thơm trình x2 -4 x + m -3 = 0 bao gồm nhì nghiệm minh bạch khi:A). m > 7B). m 0B). $xỴR,5x2+x+1³0C). "xỴR,5x2+x+1>0D). "xỴR,5x2+x+1³0 15). Trong hình bình hành ABCD tất cả trung khu O. Đẳng thức nào dưới đây đúng?A). B). C). D). 16). Tập xác định của hàm số y = là:A). R-2;3B). (-¥;-3>C). <-2;3>D). <2;+¥)B/ Phần trường đoản cú luận: ( 6 điểm)Bài1 ( 3.5 điểm)a)Giải với biện luâïn phương thơm trình : m2x + 6= 4x+3mb)Giải hệ phương thơm trình Bài2 ( 2.5 điểm)a)Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy đến tam giác ABC bao gồm A(-1;-1) B(2;0), C(-1;3).Tìm tọa độ tâm con đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.b) Trong tam giác ABC Điện thoại tư vấn ha ; hb ; hc là các chiều cao và r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Chứng minh rằng: