Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 2 có đáp án

... (10)……… a plot of land (11)…… children work for a few hours each day. They ( 12) ………vegetable, which they weed & water and later they (13)…… the crop. In this (14)…. theydevelop good working ... Name: ……………………………Class: 12 ……Mark: ……… Forty five minute written Test – Test 1 – Term 2 Subject: English I/ Choose the word whose găng pattern ... secondary D, children10, A, have B, had C, has D, are11, A, which B, who C, when D, where 12, A, plant B, raise C, bởi D, eat13, A, got B, harvested C, harvest D, has harvested14, A, time B,...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 2 có đáp án


*

... = 1 cùng x = 15 c) 32 2 2 23 1 log xxxx=+ HD: VPhường 1 với x>0, BBT VT 1 ; Cômê man vào lôgagrit ĐS x = 1 Cõu 3:Gii bt phng trỡnh sau:06log) 52( log )1( 2 1 2 2 1 ++++xxxxHD: Đặt ... =.Câu 2 :Giải những phương trình sau: a). )4(log )1( log4 1 )3(log 2 1 2 84 2 xxx=−++ HD: ĐK x>0 Và x1; ĐS x = 2, 3 32 =x b) xxxx3535log.loglog.log+= HD: Đổi cơ số ĐS: x = 1 và x = 15 ... Đáp án: Câu 1: Câu 1: Giải hệ phương thơm trình: 2 2 3 2 3log log 5log 3log 5x yx y+ =+ = iu kin: x, y > 0ã H phng trỡnh tương đương với: 2 3 2 32log log 5log...
*

*

... true?A.There are many forms of communication in existence today.B.Ideas và thoughts can be expressed by body language.C.Everyone can use an oral khung of communication.D.Blind people can communicate ... left early.2 Co Loa high schoolThe 1 st demo of the first termEnglish 12 Time allowance : 45 minutesEnglish Test(MÃ đề 11 6)Câu 1 : 27. The word “verbalization” probably means _________.A.picture ... Some people are concerned with physical when choosing a wife or husbvà.A.attraction B. attractivenessC.attractive D. attractivelyCâu 31 : How many different forms of communication are...
*

... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II. MÔN : SINH HỌC 9 – Năm học tập 20 09 – 2010 Thời gian : 45 phút( ko đề cập thời hạn chxay đề ) ……………………… GV:Đoàn Thị ThơmCõu ... sinh, tuyên chiến và cạnh tranh, kí sinch, sinc đồ dùng ăn uống sinc đồ gia dụng khác. ( 2,5 điểm )- Lúa với cỏ dại- Rận với bét sống dính trên domain authority trâu. bo.- Địa y sống bám dính trên cành cây.- Dê với trườn thuộc ăn uống cỏ trên một cánh đồng.-...
*

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LẦN 2 MÔN : Tiếng Anh 12 Thời gian làm bài : 60 phút ít (ko nói thời gian giao đề) đề : đề cội (Đề gồm 04 trang) Mark the letter A, ... environment Câu 12 : He worked hard, so he could earn much money. That is, …………… Tiếng Anh 12 Đề / Trang 3 A. would tell B. had told C. have been telling D. had been told Câu 27 : “ I think married ... it many times. Books in the trang chủ are a wonderful … 45… of knowledge và pleasure. Tiếng Anh 12 Đề / Trang 2 A. although he worked hard, he could earn much money. B. he worked hard because...
... BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP. 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học 20 08- 2009 Mã Đề 002 I. Read the passage carefully and choose the correct answer. If you travel by ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP. 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học tập trăng tròn 08- 2009 Mã Đề 004 I. Give sầu the correct khung of the verbs ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG trung học phổ thông C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học trăng tròn 08- 2009 Mã Đề 003 I.Rewrite each sentence, beginning as...
... night.II.ĐÁPhường ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Nhạc Chờ Của Viettel Mới Nhất 2020, 2 Cách Đăng Kí Nhạc Chờ Viettel Mới Nhất 2020

A 33. ... Đề kiểm tra 1 tiết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. bleak B. jeans...
... end_____ĐÁPhường ÁN: CODE 001 CODE 0 02 : 1. D 2. C 3. C 4. D 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10.A11.D 12. C 13.B 14.A 15.D 16.C 17.B 18.C 19.B 20 .A 21 .A 22 .A 23 .B 24 .C 25 .A 26 .B 27 .C 28 .B 29 .C 30.C31.G 32. D ... 38.B 39.C 40.D1. C 2. D 3. C 4. C 5. B 6. B 7. B 8. B 9. D 10.A11.D 12. A 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.A 19.B 20 .C 21 .A 22 .C 23 .B 24 .A 25 .C 26 .B 27 .C 28 .C 29 .C 30.B31.G 32. A 33.C 34.D 35.B 36.C ... A. look B. observe sầu C. centralize D. concentrate III. Grammar : Choose the best answer A, B, C or D (2, 5pts)16. People the company employs are expected to sign a contract A. which B. whose C....
... KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 KIỂM TRA 15 ' BÀI SỐ 2 - NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: TIẾNG ANH - LỚP 9 Nguồn được trích từ webside www.tienganh123.com ...
... 1 ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢPhường MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm bài 60 phút ĐỀ 1 Chọn phương pháp đúng A, B, C hoặc D nhằm ngừng mỗi câu ... people from other parts in Britain. Trường THPT Nlỗi Tkhô giòn ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 12 Tổ: Ngoại ngữ Năm học tập 2010 - 2011 Thời gian: 45’ Đề số: 01 I. Phonetics Hãy lựa chọn 1 từ cơ mà phần gạch ... cook this dish in a __________ book. A. cookery B. recipe C. meal D. menu 70. After the các buổi party, there wasn’t __________ left on the table. A. something B. nothing C. anything D. everything...
... =>%67,66100.68,1 12, 1%4==CHV 0,75 đc) C 2 H4 + 3 O 2 →0t 2 CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ CH4 + 2O 2 →0t CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ Theo phương thơm trình hóa học molnnnCHHCCO1,005,005, 02 4 422 =+=+= ... Đề 1:Câu 1: Mỗi pmùi hương trình đúng 0.5đCaC 2 + 2H 2 O →C 2 H 2 + Ca(OH) 2 2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + CaO →0t CaCO3 CaCO3 + 2HCl →CaCl 2 + CO 2 ... molnnnCHHCOH15,005,0 .20 5, 022 4 422 =+=+= Vậy trọng lượng bình tăng : 0,1. 44 + 0,15.18 = 7,1 g 0,5 đ Đề 2: Câu 1: Mỗi pmùi hương trình đúng 0.5đ2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + 2NaOH →0t...
... 1195,95 20 = 2 1 2 3 1 34 2 85 5 25 6 3 188 3 24 9 2 1810 2 20N =20 =∑119c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chnóng 1,0 điểma) P(x) = 6x4 - 2x 2 -1 2 x- 1. Q(x) = 2x5 - x4 ... (n) Tích (x.n) 1 2 2 2 1 2 3 3 94 2 85 8 406 4 24 7 3 21 8 6 489 5 4510 6 60N=40=∑ 25 9c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chnóng 1,0 điểma) P(x) + Q(x)= 2x3 -2x 2 +4x +3.b) P(x) ... 8 901 5
5 457 4