ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 7 HỌC KÌ 2

Nhằm giúp chúng ta tất cả thêm mối cung cấp tư liệu tham khảo, nâng cao củng vậy kỹ năng trước khi lao vào kì thi học kì 2 sắp tới cqaugusta.com.nước ta reviews mang đến các bạn tài liệu Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử 7. Để nắm vững câu chữ cụ thể mời chúng ta cùng tham khảo tư liệu.


*

ĐÊ C ̀ ƯƠNG ÔN TÂP HOC KI II MÔN S ̣ ̣ ̀ Ử 7 Câu 1/ Hay nêu nh ̃ ững nguyên nhân thăng l ́ ợi va y nghia lich s ̀ ́ ̃ ̣ ử cua cuôc kh ̉ ̣ ởi nghia Lam S ̃ ơn ? Giới thiệu sơ lược về Lê Lợi và Nguyễn Trãi ? a/ Nguyên nhân thăng l ́ ợi: ­ Nhân dân ta đoan kêt, yêu n ̀ ́ ước, bât khuât, cac tâng l ́ ́ ́ ̀ ớp nhân dân đêu ̀ tham gia khang rán ́ ́ ­ Đường lôi, chiên l ́ ́ ược, chiên thuât đung đăn, sang tao cua bô chi huy ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ Lam Sơn, đứng đâu la Lê L ̀ ̀ ợi va Nguyên Trai ̀ ̃ ̃ b/ Y nghia lich s ́ ̃ ̣ ử: Kêt thuc 20 năm đô hô cua nha Minc, m ́ ́ ̣ ̉ ̀ ở ra 1 thơi ki phat triên m ̀ ̀ ́ ̉ ới: thời Lê sơ Lê Lợi là người yêu nước, thông minc, bất chết thật, có uy tín ở vùng Lam Sơn Nguyễn Trãi yêu nước thương dân, đến Lam Sơn sớm duy nhất, giàu lòng chính nghĩa, mong muốn cứu dân , cứu nước khỏi ách xâm lược của quân Minc Câu 2/ Em hay nêu nh ̃ ưng thanh t ̃ ̀ ựu chu yêu vê giao duc cua Đai Viêt th ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ời Lê sơ ? Vi sao Đai Viêt lai đat đ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ược nhưng thanh t ̃ ̀ ựu noi trên ? ́ ­ Dựng lai quôc t ̣ ́ ử giam, m ́ ở trương, m̀ ở khoa thi ­ ̣ Nôi dung hoc tâp , thi c ̣ ̣ ử la cac sach cua đao Nho ̀ ́ ́ ̉ ̣ ­ ́ ́ ̣ ̣ ̣ Nho giao co đia vi đôc tôn ­ Tô ch ̉ ưc đ ́ ược 26 khoa thi , co 989 tiên si , 20 trang ngulặng ́ ́ ̃ ̣ ̣ Đai Viêt đat đ ̣ ̣ ược nhưng thanh t ̃ ̀ ựu trên vi:̀ ­ Nha n ̀ ươc quan tâm đên giao duc ́ ́ ́ ̣ ­ Truyên thông hiêu hoc cua dân tôc ta ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ­ Đât n ́ ước hoa binh ̀ ̀ Câu 3 / Em hay nêu nguyên nhân, hâu qua va tinh chât cua cuôc chiên tnhóc ̃ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ Trinh Nguyên va s ̃ ̀ ự chia căt Đang Trong­ Đang Ngoai nghiêm ́ ̀ ̀ ̀ Năm 1545 Nguyên Kim mât, con rê la Trinh Kiêm lên rứa, con th ̃ ́ ̃ ̀ ̣ ̉ ứ la Nguyên ̀ ̃Hoang xin vao trân thu Thuân Hoa, Quang Nam ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̣ Năm 1627 chiên tranh Trinh ­ Nguyên bung nô. Đên năm 1672 lây sông Gianh ̃ ̀ ̉ ́ ́lam ranh gi ̀ ơi chia đôi đât n ́ ́ ước ̣ Cuôc chiên tranh đa gây đau th ́ ̃ ương cho dân tôc, anh h ̣ ̉ ưởng khôi thông nhât lanh ́ ́ ́ ̃ ̉ ̉ ở sự phat triên cua đât nthô, can tr ́ ̉ ̉ ́ mong ̣ * Cac cuôc chiên tranh phong kiên đêu co tinh chât phi nghia ,chi vi l ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̉ ̀ ợi ich cua ́ ̉ ́ ̣minh, cac tâp đoan phong kiên đa gây chiên tnhóc, đanh lân nhau, gây tai hai cho dân ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̃ ̣ ̣tôc, đât n ́ cầu ́ ̀ ̀ ̉ Câu 4: Hay cho biêt tinh hinh san xuât nông nghiêp Đang Ngoai va Đang Trong ̃ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̉trong cac thê ki XVI – XVIII nh ư thê nao? Tai sao cac chua Nguyên ban đâu lai chu ́ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̀ ̣ ́ ̉y phat triên nông nghiêp ? ́ ́ ̣ a/ Đang Ngoai vệ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀: Nông nghiêp bi pha hoai nghiêm trong do chính quy ̣ ền Lê ­ Trịnh không quan tâm sản xuất và ruộng đất công bị bao chiếm phần, bỏ hoang. Nhân dân chịu tô thuế, binh dịch, mất mùa, đói kém b/ Đàng Trong: Nông nghiệp phát triển rõ rệt nhờ chính sách khai hoang và tự nhiên thuận lợi Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh kinh lý Nam bộ , đặt phủ Gia Định Hình thành tầng lớp địa chủ mập, có nhiều ruộng đất ́ ̃ ̀ ́ ́ ́ ̉ c/ Cac chua Nguyên ban đâu chu y phat triên nông nghiêp vi đo la 1 trong nh ́ ̣ ̀ ́ ̀ ững kê sach xây d ́ ́ ựng Đang Trong thanh c ̀ ̀ ơ sở cat c ́ ứ lâu dai chông lai chua Trinh ̀ ́ ̣ ́ ̣ Câu 5: Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ quốc ngữ của nước ta? Thế kỉ XVII tiếng Việt đã trong sáng sủa 1 số giáo sĩ phương Tây học tiếng Việt để truyền đạo, ho dùng ch ̣ ữ cái La tinh để ghi âm tiếng Việt. Từ đó chữ quốc ngữ ra đời ̣ ơi gian dai ch Môt th ̀ ̀ ữ quôc ng ́ ữ chi l ̉ ưu hanh trong gi ̀ ới truyên đao. Ch ̀ ̣ ữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt là thứ chữ tiện lợi, khoa học tập, dễ phổ biến nên đã trở thành chữ quốc ngữ của nước ta ̃ ̣ Câu 6: Quang Trung đa đai pha quân Thanh nh ́ ư thê nào? Tai sao vua Quang ́ ̣ ̣ ́Trung chon tân công quân Tkhô giòn ̀ ̣ ́ ̉ ̣ vao dip Têt Ki Dâu ? ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ­ Năm 1788, Nguyên Huê lên ngôi hoang đê, niên hiêu Quang Trung, tiên quân ́ra Băć ̣ ̉ ­ Đên Nghê An, Thanh Hoa tuyên thêm quân, duyêt binh, lam lê tuyên thê ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̣ ̣ ­ Đên Tam Điêp cho quân ăn têt tr ́ ́ ươć ­ Đêm 30 Têt , ta tiên công quân Thanh trên sông Gian Khâu ́ ́ ́ ̉ ­ Đêm mông 3, ta tiên công đôn Ha Hôi ( Th ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ường Tin – Ha Tây ) ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ­ Sang mông 5 , Quang Trung tiên công đôn Ngoc Hôi. Cung luc ây đô dôc Long ̀ ̀ ́ ́ ́tân công đôn Đông Đa ́ ̀ ́ ̣ ̉ ­ Tôn Si Nghi bo cxuất xắc ̃ ̣ ­ Sau 5 ngay đêm chiên đâu , nghia quân Tây S ̀ ́ ́ ̃ ̣ ơn đa quet sach 29 van quân ̃ ́ ̣ ̣Thanh khô ̀ ̣ ́ ̉ ̣ Vua Quang Trung tân công quân Thanh vao dip Têt Ki Dâu vi vao dip Têt quân ́ ̀ ̀ ̣ ́Thanh lo ăn chơi , lơ la, kem phong bi ̀ ́ ̀ ̣ __________ ­Good luck ­________________