CAPITAL INTENSIVE LÀ GÌ

* tính từ - mạnh, có cường độ lớn - làm mạnh mẽ, làm sâu sắc - tập trung sâu =intensive sầu bombing + sự ném bom tập trung =intensive sầu study + sự nghiên cứu sâu - (y học) tăng liều, ngày càng tăng liều - (ngôn ngữ học) nhấn mạnh !intensive farming - rạm canh *Chuyên ổn ngành khiếp tế -cường độ mạnh -mạnh *Chuyên ổn ngành kỹ thuật -dồn dập -mạnh *Lĩnh vực: toán và tin -có chiều sâu -có cường độ lớn

Cụm Từ Liên Quan :

quý khách hàng đã xem: Intensive sầu là gì

capital - intensive //

*Capital - intensive sầu - (Econ) (ngành) dựa nhiều vào vốn, sử dụng nhiều vốn. + Một kỹ thuật tạo thành A được coi là sử dụng nhiều vốn hơn so với kỹ thuật tương tự B nếu tỷ số vốn so với CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT khác của A lớn hơn B.

Bạn đang xem: Capital intensive là gì

capital - intensive economy //

*Capital - intensive sầu economy - (Econ) Nền tởm tế dựa nhiều vào vốn. + Một nền tởm tế trong đó nhiều số các kỹ thuật làm nên là sử dụng NHIỀU VỐN.(Xem CAPITAL INTENSITY)

capital-intensive //

*capital-intensive sầu * tính từ - cần nhiều vốn, nhu cầu phải có vốn lớn *Chuim ngành tởm tế -cần đầu bốn vốn lớn -tập trung nhiều vốn

capital-intensive sầu sector //

*Capital-intensive sầu sector - (Econ) Ngành khái quát nhiều vốn + Một ngành gớm tế trong đó các kỹ thuật mang đến chủ yếu BAO HÀM NHIỀU VỐN (Xem CAPITAL INTENSITY, CAPITAL INTENSIVE TECHNIQUES, APPROPRIATE TECHNOLOGY).

Xem thêm: Cách Làm Sào Phơi Đồ Dùng Bằng Ống Nước, Cách Làm Đồ Dùng Bằng Ống Nước

*Chuyên ngành tởm tế -lĩnh vực tập trung nhiều vốn

capital-intensive sầu techniques //

*Capital-intensive techniques - (Econ) Các kỹ thuật dựa nhiều vào vốn + Một pmùi hương pháp mang lại có tỷ trọng VỐN cao hơn bất cứ yếu tố đem đến nào khác. (Xem CAPITAL, FACTORS OF PRODUC-TION). *Chulặng ngành gớm tế -các kỹ thuật tập trung nhiều vốn

energy-intensive //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng *Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng

intensive sầu agriculture //

*Chuyên ổn ngành ghê tế -nông nghiệp thâm nám canh -thâm canh *Chulặng ngành kỹ thuật -thâm canh

intensive sầu care //

*intensive sầu care * danh từ - sự săn uống sóc tuyệt vời đối với những người bệnh nặng *Chuyên ổn ngành kỹ thuật -quyên tâm dồn dập

intensive sầu distribution //

*Chuim ngành gớm tế -bày bán tập trung -phân phối tập trung, thâm nám nhập

intensive margin //

*Intensive sầu margin - (Econ) Giới hạn thâm canh. + Trường hợp giảm lơi tức vật chất đối với vốn và lao động lúc đất đai là cố định.

intensiveness /in"tensivnis/

* danh từ - độ mạnh, sự có cường độ lớn, khả năng làm mạnh lên - tính mạnh liệt, tính sâu sắc - tính tập trung, tính sâu (nghiên cứu...) *Chulặng ngành gớm tế -độ mạnh

labour intensive //

*Labour intensive - (Econ) Sử dụng nhiều lao động, thâm nám dụng nhiều lao động.

research-intensive //

*Chuim ngành khiếp tế -cần nhiều công tác nghiên cứu -chuyên sâu vào công việc điều nghiên -tập trung nhiều vào việc nghiên cứu

resource-intensive //

*Chuim ngành tởm tế -cần tập trung -cần tập trung nhiều tài ngulặng -nhiều tài nguyên

zone of intensive economic development //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -vùng phát triển tởm tế mạnh

capital intensive sầu company/industry //

*Chuyên ổn ngành gớm tế -chủ thể nặng vốn -ngành công nghiệp nặng vốn

imr (intensive sầu mode recording) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -sự ghi chế độ mạnh

intensive sầu mode recording (imr) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán và tin -sự ghi chế độ mạnh

Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên ổn Ngành Kinc Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary