Căng tin tiếng anh là gì

The consumption of beer through canteens at trang chính was for the last year approximately one and a half million barrels.

Bạn đang xem: Căng tin tiếng anh là gì

I think it should be possible for the needs of the workers khổng lồ be met in many cases by works canteens.
Out of 140 collieries employing 50 persons or more, 1trăng tròn have sầu canteens in operation, và 6 have sầu canteens under construction or in preparation.
The scale of allowances of food khổng lồ pithead canteens provides sufficient variety for preparing food and satisfactory meals.
I am advised that the rations for miners, together with the food provided for their canteens, are nutritionally sufficient for their needs.
Cannot canteens, barracks, camps, hostels & other public places be induced khổng lồ put on one meal a week of herring?
There are canteens in the camps from which sweets và some tobacco can be purchased, but stocks are very limited.
In addition to the usual rations, food is provided in works" canteens khổng lồ meet the special needs of heavy workers.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên cqaugusta.com cqaugusta.com hoặc của cqaugusta.com University Press giỏi của các bên cấp phép.
*

Xem thêm: Tag: Cựu Học Sinh - Thể Loại:Cựu Học Sinh

(someone who has) a natural ability khổng lồ be good at something, especially without being taught

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cqaugusta.com English cqaugusta.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message