Cách Dùng Của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Thì ngày nay tiếp tục (Present Continuous Tense) là 1 trong trong các thì căn uống phiên bản cần phải biết khi học giờ đồng hồ Anh. Để khiến cho bạn ôn tập thì bây giờ tiếp diễn, nội dung bài viết này vẫn nắm tắt ngữ pháp cùng một số bài xích tập thực hành thực tế có câu trả lời.

Bạn đang xem: Cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước đã giỏi giờ đồng hồ Anh nhỏng người bạn dạng xđọng và trở nên tân tiến ngôn từ nổi bật qua những tiện ích của cqaugusta.com

Đăng cam kết tức thì để được cqaugusta.com hỗ trợ tư vấn thành phầm phù hợp cho nhỏ.


Ôn lại thì hiện tại tiếp diễn

Thì ngày nay tiếp nối (Present Continuous Tense) được dùng để làm miêu tả hành động/sự việc xảy ra cơ hội đang nói xuất xắc bao phủ thời khắc nói. Hành động/vấn đề này vẫn không chấm dứt, còn liên tiếp diễn ra.

Công thức:


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

She is studying Math at present.

Phủ định

S + am/ is/ are + not + V-ing

He is not listening to lớn music.

Nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Are they playing football now?

Wh - question

Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?

What are you learning right now?


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả một hành động/vụ việc xảy ra sinh hoạt thời khắc nói.

My grandmother is watching TV now.

2

Diễn tả một hành vi sẽ xảy ra, ko nhất thiết ngay trên thời điểm nói.

My mother is busy today. She is cooking.

3

Diễn tả một hành động/vấn đề sắp tới xảy ra sinh sống tương lai ngay gần, thường xuyên là nói về một kế hoạch đã có được lên lịch sẵn.

I’m flying to China tomorrow evening.

4

Mô tả hành động/vấn đề lặp đi tái diễn thường xuyên, khiến fan nói khó tính hoặc bực bản thân. Cách cần sử dụng này còn có mục tiêu phàn nàn, thường có trạng trường đoản cú chỉ gia tốc như always, continually.

Bin is always coming to lớn class late.

5

Diễn tả dòng nào đó thay đổi, cách tân và phát triển hơn.

Your kids are growing quickly.

6

Diễn tả một điều nào đấy new, trái chiều với hồ hết đồ vật tất cả trước kia.

What kind of clothes are children wearing nowadays?

7

Mô tả một sự việc/hành vi tiếp tục diễn ra, tái diễn nlỗi một kiến thức.

At 6 o"cloông chồng, she is usually eating dinner.

8

Được cần sử dụng Lúc vẫn bắt tắt, nhắc lại nội dung mẩu chuyện của một quyển sách, bộ phim truyện.

The movie ends when the main character is cooking a meal for his family.


Để nhận ra thì ngày nay tiếp nối, bạn sẽ quan tiền gần cạnh thấy vào câu gồm xuất hiện:

Các trạng từ chỉ thời hạn như now, right now, at present, at the moment, at + mốc thời hạn rõ ràng (at 7 o’clock).

Các hễ tự quánh biệt: Look!, Watch!, Listen!, Keep silent!, Watch out!, Look out!

Cách thêm “ing” mang đến đụng tự ngơi nghỉ thì hiện tại tiếp diễn: Thêm đuôi “-ing” vào sau cùng rượu cồn tự. Tuy nhiên, đề xuất chú ý một số trường thích hợp sau:

Động tự tất cả tận cùng là một trong những chữ “e”: Bỏ “e” rồi thêm “-ing”. Ví dụ: write – writing, come – coming, type – typing.

Động tự bao gồm tận thuộc là 2 chữ “e”: Không quăng quật “e” nhưng mà vẫn thêm “-ing” bình thường. Ví dụ: see - seeing.

Động từ có một âm ngày tiết, tận cùng là 1 trong những prúc âm, vùng trước phụ âm là một trong những nguim âm: Nhân song phụ âm cuối rồi thêm “-ing”. Ví dụ: get – getting, stop – stopping, put – putting.

Động trường đoản cú gồm tận thuộc là “ie”: Đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”. Ví dụ: die - dying, lie- lying.

Các hễ từ không chia làm việc thì hiện tại tiếp diễn:


Appear: xuất hiện

Believe: tin tưởng

Belong: trực thuộc về

Contain: đựng đựng

Depend: phụ thuộc

Forget: quên

Hate: ghét

Hope: hy vọng

Know: biết

Lack: thiếu

Like: thích

Love: yêu

Mean: tất cả nghĩa là

Need: cần

Prefer: mê say hơn

Realize: dấn ra

Remember: nhớ

Seem: nhường nhịn như/ có vẻ như như

Sound: nghe dường như như

Suppose: đến rằng

Taste: nếm

Understand: phát âm biết

Want: muốn

Wish: ước


Bài tập ôn thì hiện thời tiếp diễn

các bài tập luyện cơ bản

I. Đặt những động từ vào mẫu đúng mực.

1. It (get)....... dark. Shall I turn on the light?

2. They don"t have sầu anywhere to lớn live sầu at the moment. They (stay)...... with friends until they find somewhere.

3. Why are all these people here? What (happen)..........?

4. Where is your mother? She........ (have) dinner in the kitchen.

5. The student (not, be)..... in class at present.

6. Some people (not drink)............ coffee now.

7. At present, he (compose)............ a piece of music.

8. We (have)............. dinner in a restaurant right now.

II. Cho dạng đúng của động từ vào ngoặc.

1. Look! The oto (go) so fast.

2. Listen! Someone (cry) in the next room.

3. Your brother (sit) next khổng lồ the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try) lớn pass the examination.

5. It’s 12 o’cloông xã, and my parents (cook) lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) so loudly.

7. I (not stay) at trang chủ at the moment.

8. Now she (lie) lớn her mother about her bad marks.

9. At present they (travel) lớn Thành Phố New York.

10. He (not work) in his office now.

III. Hoàn thành các câu sau áp dụng hễ từ bỏ trong ngoặc chia nghỉ ngơi thì hiện nay tiếp tục.

1. I _____________ (not drink) wine; It’s only coffee.

2. My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket.

3. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at home with her classmates.

4. __________________ (she, run) in the park?

5. My dog __________________ (eat) now.

6. What __________________ (you, wait) for?

7. Their students __________________ (not try) hard enough in the competition.

8. All of Jack’s friends __________________ (have) fun at the concert right now.

9. My children __________________ (travel) around Asia now.

10. My little brother __________________ (drink) milk.

11. Listen! Our teacher __________________ (speak).

IV. Chọn câu trả lời đúng.

1. Andrew has just started evening classes. He ................. German.

A. are learning

B. is learning

C. am learning

D. learning

2. The workers ................................a new house right now.

A. are building

B. am building

C. is building

D. build

3. Tom ............................. two poems at the moment?

A.are writing

B. are writeing

C.is writeing

D. is writing

4. The chief engineer .................................... all the workers of the plant now.

A. is instructing

B. are instructing

C. instructs

D. instruct

5. He .......................... his pictures at the moment.

A.isn’t paint

B. isn’t painting

C. aren’t painting

D. don’t painting

6. We ...............................the herbs in the garden at present.

A. don’t plant

B. doesn’t plant

C. isn’t planting

D. aren’t planting

7. They ........................ the artificial flowers of silk now?

A. are.......... makeing

B. are......... making

C. is........... making

D. is ........... making

8. Your father ...............................your motorxe đạp at the moment.

A. is repairing

B. are repairing

C. don’t repair

D. doesn’t repair

9. Look! The man ......................... the children to lớn the cinema.

A. is takeing

B. are taking

C. is taking

D. are takeing

10. Listen! The teacher.......................a new lesson khổng lồ us.

A. is explaining

B. are explaining

C. explain

D. explains

11. They ………… …….. tomorrow.

A. are coming

B. is coming

C. coming

D. comes

ĐÁPhường ÁN

I.1. It is getting dark. Shall I turn on the light?

2. They don"t have anywhere lớn live at the moment. They are staying with friends until they find somewhere.

3. Why are all these people here? What is happening?

4. Where is your mother? She is having dinner in the kitchen.

5. The student is not in class at present.

6. Some people is not drinking coffee now.

7. At present, he is composing a piece of music.

8. We are having dinner in a restaurant right now.

Xem thêm: Phim Barbie: Trường Học Công Chúa Thuyết Minh Khai Book Store

II.

1. Look! The car is going so fast.

2. Listen! Someone is crying in the next room.

3. Is your brother sitting next to lớn the beautiful girl over there at present?

4. Now they are trying to pass the examination.

5. It’s 12 o’cloông chồng, & my parents are cooking lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You are talking so loudly.

7. I am not staying at home at the moment.

8. Now she is lying lớn her mother about her bad marks.

9. At present they are traveling khổng lồ Thành Phố New York.

10. He is not working in his office now.

III.

1. I am not drinking wine; It’s only coffee.

2. My grandfather is buying some fruits at the supermarket.

3. Hannah is not studying French in the library. She’s at trang chủ with her classmates.

4. Is she running in the park?

5. My dog is eating now.

6. What are you waiting for?

7. Their students are not trying hard enough in the competition.

8. All of Jack’s friends are having fun at the concert right now.

9. My children are traveling around Asia now.

10. My little brother is drinking milk.

11. Listen! Our teacher is speaking.

IV.

1. B; 2. A; 3. D. 4. A; 5. B;

6. B; 7. D; 8.A; 9. C; 10.A; 11. A.

bài tập ôn thì bây giờ đối chọi - thì bây giờ tiếp diễn

I. Viết lại câu cho đúng sống thì hiện nay 1-1 hoặc bây giờ tiếp nối.

1. (we/ go lớn the cinema later)

2. (they/ work now)

3. (you/ not/ walk)

4. (they/ learn new things?)

5. (when/ he/ start work?)

6. (why/ I/ stay at home?)

7. (it/ get dark?)

8. (we/ not/ win)

9. (the dog/ not/ play with a ball)

10. (why/ it/ rain now?)

11. (how/ she/ travel?)

12. (where/ you/ work?)

13. (you/ meet your friover at four)

14. (I/ take too much cake?)

15. (you/ think?)

16. (we/ study this evening)

17. (Lucy and Steve/ play the piano)

18. (Sarah/ not/ tell a story)

II. Xây dựng câu áp dụng thì hiện thời tiếp diễn phụ thuộc những trường đoản cú gợi ý cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

III. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. I ____________ for a nonprofit organization at the moment. (WORK)

2. I can see her . She ____________ at the corner (WAIT).

3. He ____________a letter khổng lồ his trùm at the moment (TYPE).

4. Look! Some students ____________ cards in the lounge (PLAY)

5. John _____________a letter khổng lồ his father at the moment. (WRITE)

6. The birds ____________ in the sky. I can see fifty of them (FLY)

7. Look ! The sun _____________ . (RISE)

IV. Dùng thì bây giờ tiếp diễn nhằm viết câu nghi ngờ.

1. What’s the matter? (why/ you/ cry?)

2. Where"s your mother? (she/ work/ today?)

3. I haven’t seen you for ages. (what/ you/ do/ these day?)

4. Anna is a student. (what/ she/ study?)

5. Who are those people? (what/ they/ do?)

V. Sắp xếp các tự để ghnghiền thành câu hoàn hảo.

1. driving/ to lớn /Quang/ is/ Hue.

2. the garden/ the/ are/ children/ playing/ in.

3. brushing/ teeth/ Mai/ her/ is.

4. waiting/ is/ who/ he/ for?

5. truck/ is/ he/ driving/ his.

ĐÁPhường ÁN

I.

1. We are going to the cinema later.

2. They are working now.

3. You are not talking.

4. Are they learning new things?

5. When does he start working?

6. Why do I stay at home?

7. Is it getting dark?

8. We don"t win.

9. The dog is not playing with a ball.

10. Why is it raining now?

11. How is she travelling?

12. Where are you working?

13. You are meeting your frikết thúc at four.

14. Am I taking too much cake?

15. Do you think?

16. We are studying this evening.

17. Lucy & Steve sầu are playing the piano.

18. Sarah is not telling a story.

II.

1. My father is watering some plants in the garden.

2. My mother is cleaning the floor.

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way to lớn the railway station.

5. My student is drawing a (very) beautiful picture.

III.

1. I am working for a nonprofit organization at the moment.

2. I can see her. She is waiting at the corner.

3. He is typing a letter khổng lồ his trùm at the moment.

4. Look! Some students are playing cards in the lounge.

5. John is writing a letter lớn his father at the moment.

6. The birds are flying in the sky. I can see fifty of them.

7. Look ! The sun is rising.

IV.

1. Why are you crying?

2. Is she working today?

3. What are you doing these days?

4. What is she studying?

5. What are they doing?

V.

1. Quang is driving to lớn Hue.

2. The children are playing in the garden.

3. Mai is brushing her teeth.

4. Who is he waiting for?

5. He is driving his truông xã.

Hy vọng rằng hầu hết kiến thức tổng hòa hợp về cấu tạo, cách áp dụng, tín hiệu phân biệt cũng các bài xích tập được tinh lọc bên trên vẫn khiến cho bạn ôn tập thì hiện giờ tiếp diễn. Để nắm rõ ngữ pháp với vận dụng hiệu quả, bạn hãy thực hành thực tế liên tục nhé!