Bài tập este cơ bản violet

... C17H35COOH.Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 Dạng 4: Phản ứng este hóaCâu 39: (K.B 2010)Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần sốmol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. ... tácdụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m làA. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20.Đề ... nóng hỗnhợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn...

Bạn đang xem: Bài tập este cơ bản violet

*

*

... D. Etanol.Câu 5: Thuỷ phân este C4H6O2 (X) bằng dung dịch NaOH chỉ thu được 1 muối duy nhất. Công thức cấu tạo của X là4CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE- LIPIT I. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, ... ĐỊNH CTPT, CTCT 1 ESTE. * Este đơn chức.Câu 1: Một este đơn chức no có 48,65 % C trong phân tử thì số đồng phân este là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được ... đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m làA. 10,125. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20.Câu 10: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được...
*

Xem thêm: Ứng Dụng Hay Cho Máy Đã Root, 10 Ứng Dụng Hay Dành Cho Máy Android Đã Root

*

*

Ứng dụng phần mềm VIOLET để thiết kế các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan sử dụng trong giờ luyện tập hóa học lớp 11 THPT


Ứng dụng phần mềm VIOLET để thiết kế các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan sử dụng trong giờ luyện tập hóa học lớp 11 THPT luận văn thạc sỹ giáo dục học


... CCxxx13)1(''0)''(2121+=−+−=+⇔xCxCxCC132')1(1'02'1'11212222325212323)1(2)1(52.3)1(3)1(313'')1(213'kxxCxxxxxCCkxCxC++++−=⇒+++−=+−=−=⇒++=⇒+=⇒35==========⇔======⇔byaxyaxbyxoyxbyaxbyaxoxbyyax2202200220Kết hợp các khả năng với ab ≠ 0→a ≠0 ,b≠0, ta có 5 điểm tới hạn sau :M1(0,0) , M2(0,2b), M3(a,b) , M4(2a,0) ,M5(2a,2b)Ta lần lượt xét các điểm tới hạn trên với><))((42)(2'''')2(2))2()(2('''byaxybyaxyxzxyzbyybyyaxzxxx−−=+−−==−=−−=và ... 2xlny 2y1y2xQ ++=Nhận xét:yx2xQyp=∂∂=∂∂Vậy tích phân ko phụ thuộc dạng đường cong .Bằng cách lấy tích phân dọc theo biên của tam giác ACB ,với C(o,1)18=−+=−+⇔==0420420'0'yxyxyxyzxz=+−+=+−−⇒0)(4)(3044xyyxyxyxyx=−+=−−⇔0)43)((0)41)((xyyxxyyx{000==⇔=+=−⇒ ... lấy t/phân D = −≤≤≤≤∈232210:2),(yxyyRyx→ D được giới hạn bởi các đường y =0 ; y =1 ; 22yx=; 32223=+⇔−=yxyxMiền D =  321DDDvới −≤≤≤≤=≤≤≤≤=≥≥≤≤=23032:),(310221:),(202210:),(1xyxyxDyxyxDyxxyxDVậy→...